Zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 20 lutego 2013 roku wchodzą w życie istotne zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany wprowadzane są opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2012 roku ustawą z dnia 12 października o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowelizacja objęta tą ustawą wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, 314 z 01.12.2009, str. 64 oraz 319 z 02.12.2011, str. 43) oraz wdraża częściowo dyrektywy: dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.) oraz dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.).
more


1 > 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | >>>