O kancelarii

Partnerstwo

IR Global. Największy obecnie międzynarodowy alians, zrzeszający ok. 900 firm zajmujących się doradztwem prawnym, księgowym, podatkowym i finansowym w ponad 150 jurysdykcjach – praktycznie na całym świecie. W ramach IR Global działa 10 komitetów sterujących, zajmujących się najlepszymi praktykami i standardami w zakresie rachunkowości, handlu, rozstrzygania sporów, zatrudnienia, niewypłacalności, własności intelektualnej, klientów indywidualnych, fuzji i przejęć, nieruchomości i spraw podatkowych. Dr Janusz Fiszer jest członkiem Komitetu Sterującego IR Global w zakresie spraw podatkowych.

Partnerstwo

Euro-American Lawyers Group (EALG). Również od 2015 r. Kancelaria GESSEL jako jedyna polska kancelaria została członkiem międzynarodowego aliansu EALG. Podstawowym celem EALG jest umożliwienie członkom świadczenia klientom wysokiej klasy i efektywnej pod względem kosztów usługi prawnej w wiodących jurysdykcjach komercyjnych w Europie, w tym szczególnie w Skandynawii oraz w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie kancelarie reprezentujące EALG są uznanymi dostawcami usług prawnych we własnych regionach i mają dostęp do szerokiego wachlarza powiązań biznesowych, zasobów i technologii. Członkostwo w EALG następuje jedynie poprzez zaproszenie, a przyjęcie wymaga zgody wszystkich członków.

Partnerstwo

Od dnia 18 marca 2015 r. Kancelaria GESSEL jako jedyna polska kancelaria dołączyła do grona członków Lawyers Associated Worldwide (LAW), prestiżowego aliansu o globalnym zasięgu, zrzeszającego ok. 100 niezależnych kancelarii prawniczych działających w ponad 50 krajach. Dzięki członkostwu w Lawyers Associated Worldwide, niezależne kancelarie tworzą wyjątkowo skuteczny ponadnarodowy alians dostawców usług prawnych na rynku międzynarodowym.

PartnerstwoPartnerstwo

Wspieramy i doradzamy na płaszczyźnie prawa Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (Polish Private Equity Association), zrzeszającemu fundusze private equity i venture capital aktywne w Polsce. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner w Kancelarii GESSEL, jest przewodniczącą komisji rewizyjnej PSIK.

Partnerstwo

W 2010 roku Kancelaria GESSEL została członkiem wspierającym Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce – ICC), a dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner Kancelarii, członkiem zwyczajnym ICC Polska. Powstała w 1919 roku Międzynarodowa Izba Handlowa jest pozarządową organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i izby przemysłowo-handlowe z ponad 130 krajów. Posiada status konsultacyjny najwyższej rangi przy ONZ i jest preferowanym partnerem międzynarodowych i regionalnych organizacji biznesowych. ICC opracowuje jednolite przepisy międzynarodowe dla przedsiębiorców. Działa przy niej również największy międzynarodowy Sąd Arbitrażowy poświęcony sprawom gospodarczym.

Partnerstwo

Aldona Pietrzak, wspólnik w Kancelarii GESSEL, reprezentuje Polskę we współpracy z istniejącym od 2002 roku Monterey Funds Club, który zrzesza prawników-specjalistów z 14 jurysdykcji europejskich, działających na rynku funduszy inwestycyjnych i świadczących usługi instytucjom finansowym. Członkowie Monterey Funds Club spotykają się 2 razy do roku, by przedyskutować i ocenić najważniejsze sprawy i wydarzenia.

Partnerstwo

Kancelaria jest partnerem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, największej organizacji inwestorskiej w Polsce, które od 2001 roku jest członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders. SII podejmuje szereg działań mających na celu pomoc inwestorom indywidualnym poprzez sporządzanie analiz i raportów oraz organizowanie szkoleń i konferencji. Współpracą ze strony Kancelarii zajmuje się Leszek Koziorowski, wspólnik.

Partnerstwo

GESSEL współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, które od 1993 roku oferuje pomoc i konsultacje dla notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i alternatywnym rynku New Connect spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku i relacji inwestorskich. Będąc członkiem SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Współpracą ze strony Kancelarii zajmuje się Leszek Koziorowski, wspólnik.

Partnerstwo

Kancelaria GESSEL jest wyłącznym partnerem prawnym projektu „Zaprojektuj swój zysk” realizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego oraz zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, roli nauki w rozwoju gospodarczym i udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Współpracą ze strony Kancelarii zajmuje się Dorota Bryndal, wspólnik.

Partnerstwo

Kancelaria jest partnerem merytorycznym projektu Cambridge PYTHON, który inicjuje dialog i współpracę pomiędzy polskim środowiskiem naukowym a biznesem poprzez wpieranie kreatywności i innowacyjności w środowiskach akademickich oraz propagowanie najlepszych praktyk stymulowania przedsiębiorczości.

Partnerstwo

Wspieramy merytorycznie Stowarzyszenie Kongres Kobiet, w którego radzie programowej zasiada dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner Kancelarii GESSEL. Najważniejsze postulaty Kongresu to wprowadzenie parytetu na listach wyborczych i ustanowienie niezależnej instytucji Rzeczniczki ds. Kobiet i Równości.