Kancelaria GESSEL realizuje specjalny program przeznaczony dla środowisk twórczych. Jego celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej przy sporządzaniu umów, prowadzeniu negocjacji czy obronie praw w sprawach spornych. Założeniem programu jest również wyrobienie u twórców dobrego zwyczaju korzystania z pomocy prawnej na etapie przygotowywania umów, jak też przekonania, że zadbanie o kwestie prawne związane z obrotem prawami autorskimi jest działaniem w dobrze pojętym interesie twórcy. Program jest adresowany przede wszystkim do kompozytorów, pisarzy, malarzy, grafików, dziennikarzy, autorów programów komputerowych, artystów wykonawców, a więc osób, których twórczość chronią prawa autorskie. Dotychczasowa popularność programu udowadnia, że wciąż jeszcze konieczne jest zwalczanie stereotypowego przekonania, jakoby korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej było zbyt dużą inwestycją.

Program jest adresowany do twórców, zarówno tych początkujących, jak i tych legitymujących się znacznym dorobkiem. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie dobrego zwyczaju korzystania z pomocy prawnej na etapie przygotowywania umów oraz zwracania się o taką pomoc w sprawach spornych. Biorąc pod uwagę fakt, iż program ma głównie walor edukacyjny, usługi prawne w ramach programu świadczone są za symboliczne stawki – mówi Dorota Bryndal, koordynator programu z Kancelarii GESSEL.

 

W ramach programu dla środowisk twórczych z pomocy Kancelarii GESSEL skorzystało już wielu twórców. Problemy, z jakimi się do nas zwracają artyści są różnorodne – sporządzenie umów, zabezpieczenie praw do projektu autorskiego – często w skrócie określone jako „ochrona know-how”, występowanie z roszczeniami z tytułu nieuprawnionego wykorzystania utworu lub artystycznego wykonania, czy też ochrona wizerunku

– wyjaśnia Dorota Bryndal.

 

Doświadczenie pokazuje, iż zadbanie o swe prawa na etapie sporządzenia umów umożliwia partnerskie relacje na etapie wykonywania umowy i pozwala uniknąć problemów przy rozliczaniu tych umów, w szczególności w sytuacji, gdy wynagrodzenie twórcy jest uzależnione od przyszłych wpływów z eksploatacji utworu. Dookreślenie warunków licencji, czy też zakresu przenoszonych praw służy temu, aby twórca wiedział „czym” nadal dysponuje, bez narażenia się na zarzut drugiej strony umowy, iż eksploatacja przez osobę trzecią koliduje z prawami przezeń nabytymi. W przypadku zarzutów kierowanych pod adresem osób nieprawnie wykorzystujących dorobek twórców, pomoc Kancelarii obejmuje zarówno ocenę prawną takiego roszczenia, jak i występowanie w imieniu twórców o naprawienie szkody, powstałej na skutek zdarzenia będącego podstawą roszczenia. Niezależnie od tego czy spory w tym zakresie znoszone są w drodze ugody czy też znajdują swój finał w sądzie, przy naszej pomocy twórcy nie są zbywani pismami z lakoniczną informacją, że nie ma podstaw do uznania roszczenia – dodaje Dorota Bryndal.