prof. dr hab. Marek Michalski

prof. dr hab. Marek Michalski

Of counsel
Prawo rynku kapitałowego i instytucji finansowych

Specjalizacja:
Problematyka papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publiczny obrót papierami wartościowymi, prawo bankowe, prawo rynku kapitałowego i instytucji finansowych, prawo handlowe. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych o tej tematyce, w tym, m. in. komentarzy do ustaw: (i) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz (C.H. Beck, Warszawa 1999), (ii) Prawo bankowe (Twigger, Warszawa 1999), (iii) Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz (C.H. Beck, Warszawa 1999), (iv) Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Komentarz (Twigger, Warszawa 2005), (v) Prawo rynku kapitałowego (C.H. Beck, Warszawa 2012) oraz monografii: (i) Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi (ABC, Warszawa 2000), (ii) Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną (Zakamycze, Kraków 2004), (iii) Spółka akcyjna (Wolters Kluwer, Warszawa 2007 oraz II wydanie Warszawa 2010), (vi) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I (Warszawa 2017).

Doświadczenie:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Metro Warszawskie Sp. z o. o. Do 2017 roku członek Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Do 2008 roku członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w jej ramach Komitetów Rady Giełdy ds. (i) Kadr i Wynagrodzeń, (ii) Regulacji, (iii) Ładu Korporacyjnego. Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz wielokrotny ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP i sędzia Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 1996-2000 dyrektor Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a następnie of Counsel w kancelarii Salans w Warszawie oraz wspólnik w jednej z warszawskich kancelarii prawnych, a także członek zespołu do Spraw Reformy Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i członek Komisji Kodyfikacyjnej do grudnia 2015 roku. Od 2017 roku. arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykształcenie:
Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia na l’Universite Pantheon-Assas (Paris II) w Paryżu. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1996 roku, a w 2005 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Profesor prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Od 2013 roku profesor nauk prawnych.

Znajomość języków obcych:
Angielski, francuski.