Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, FCIArb - Publikacje Naukowe

 • O przydatności wyodrębnienia w ramach prawa handlowego dyscypliny „prawo finansów przedsiębiorstw” (corporate finance law), [w:] Rozprawy z Prawa Prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer 2017.
 • European mixed jurisdiction of the new era – Polish law evidence, the European Review of Private Law, publication in process.
 • UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award’. Journal of International Arbitration 34, no. 1 (2017).
 • Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 5561 k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego – uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, [w:] PPH, 12/2015
 • Lewiatan Court of Arbitration [w:] World Arbitation Reporter (WAR) 2nd Edition. International Institutions, 2015
 • Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych. [w:] Państwo i Prawo, 12/2015
 • Postrzeganie zwyczajów odnoszących się do obowiązku zachowania poufności w arbitrażu: E-Przegląd Arbitrażowy, nr 2-3(10-11)/2012, styczeń 2013
 • Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym [w] Przegląd Prawa Handlowego, nr 1(245), styczeń 2013
 • The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2012. A practical cross-border insight into international arbitration work . Rozdział „ CEE Overview ”, Global Legal Group Ltd. we wspólpracy z Commercial Dispute Resolution (CDR), Londyn 2012
 • New Rules of the Lewiatan Court of Arbitration. Współautorka rozdziału w YAR - Young Arbitration Review, kwiecień 2012
 • The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2011. A practical cross-border insight into international arbitration work. Rozdział " Poland ", Global Legal Group Ltd.we współpracy z Commercial Dispute Resolution (CDR), Londyn 2011
 • Projekt Parlamentu Europejskiego dotyczący Rozporządzenia Bruksela I – powrót do ery sprzed West Tankers? [w:] e-Przegląd Arbitrażowy Nr 4 (7)/2011
 • Class Action Arbitration . Rozdział [w:] Księga Pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010
 • Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne [w:] ADR Arbitraż i Mediacje, Beck, Nr 1 (5)/2009
 • Kilka uwag w przedmiocie konfliktu interesów w przypadku arbitrów pochodzących z wieloosobowych kancelarii prawnych [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa, kwiecień 2008
 • Udział kapitałowy w spółce z o.o. jako prawo podmiotowe, Przegląd Prawa Handlowego nr 5 (189), maj 2008
 • Fuzje i Przejęcia: Nie kupuj kota w worku [w:] Prawo w Firmie (dodatek do Harvard Business Review), marzec 2008