Agata Dolna: inne, wybrane spory z zakresu prawa cywilnego

  • Reprezentacja przedsiębiorców jako pozwanych w postępowaniach cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących nieruchomości, m.in. o przywrócenia stanu nieruchomości zgodnego z prawem i o rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomość
  • Reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sporach dotyczących nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umów łączących przedsiębiorców z ich kontrahentami, w tym m.in. z umów najmu, umów zlecenia, umów o dzieło czy umów przechowania