dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, FCIArb – Publikacje Naukowe

 • Wyrok arbitrażowy w czasie pandemii – dopuszczalność, Przegląd Prawa Handlowego 2020/7, s. 24-31.
 • Admissibility of Electronic Awards in the UNCITRAL Model Law Jurisdiction: Polish Law Example, Journal of International Arbitration, Volume 38, Issue 2.
 • Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym – Glosa do wyroku SA KIG 193/05, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Wolters Kluwer 2020, s. 777-787. 
 • The Legal, Real and Converged Interest in Declaratory Relief, Kluwer Law International 2019.
 • The Concept of Legal Interest in Declaratory Relief and Access to Justice Problem: an Introduction to the Discussion. Analysis of the Statistical Data*, [w:] Przegląd Prawa Handlowego 1 (317)/2019.
 • Arbitrability of a Dispute Concerning Exclusion of a Shareholder from a Limited Liability Company. Commentary on Decision of the Court of Appeal in Katowice of 15 December 2016, V ACz 1309/16*, Glosa 1(171)/2019, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Joanna Kisielińska-Garncarek.
 • The Role of Precedent in Investment Treaty Arbitration [w:] Investment Treaty Arbitration Review (ed. B. Legum), Londyn 2018, dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Konrad Czech.
 • O przydatności wyodrębnienia w ramach prawa handlowego dyscypliny „prawo finansów przedsiębiorstw” (corporate finance law), [w:] Rozprawy z Prawa Prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer 2017.
 • European mixed jurisdiction of the new era – Polish law evidence, the European Review of Private Law 4-2017, Kluwer Law International.
 • UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award’. Journal of International Arbitration 34, no. 1 (2017).
 • Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, CH Beck 2016.
 • Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrazowego przy Konfederacji Lewiatan,red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, WoltersKluwer 2015.
 • Evolution of interim measueres as an example of the judicalisation of 21st century international commercial arbitration [w:] The challenges and the future of commercial and investment arbitration (red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz), Warsaw 2015.
 • Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 5561 k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego – uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, [w:] PPH, 12/2015.
 • Lewiatan Court of Arbitration [w:] World Arbitation Reporter (WAR) 2nd Edition. International Institutions, 2015.
 • Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych. [w:] Państwo i Prawo, 12/2015.
 • A Defect of the Enterprise as a Defect of a Share – One of the Dilemmas of M&A Transactions (Polish law perspective) [w:] Liber amicorum to Prof. Dr. Gerhard Wegen: “Global Wisdom on Business Transactions, International Law and Dispute Resolution”, CH Beck, 2015
 • Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu I kierunki postulowanych zmian, red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Warszawa 2014.
 • Representations and Warranties in Cross-Border Mergers and Acquisitions:The Challenges of Cultural Diversity, ICC Inernational Court of Arbiration Bulletin, część. 24/Numer 1-2013, Czerwiec 2013.
 • Postrzeganie zwyczajów odnoszących się do obowiązku zachowania poufności w arbitrażu: E-Przegląd Arbitrażowy, nr 2-3(10-11)/2012, styczeń 2013.
 • Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym [w] Przegląd Prawa Handlowego, nr 1(245), styczeń 2013.
 • The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2012. A practical cross-border insight into international arbitration work . Rozdział „ CEE Overview ”, Global Legal Group Ltd. we wspólpracy z Commercial Dispute Resolution (CDR), Londyn 2012.
 • New Rules of the Lewiatan Court of Arbitration. Współautorka rozdziału w YAR – Young Arbitration Review, kwiecień 2012.
 • The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2011. A practical cross-border insight into international arbitration work. Rozdział ” Poland „, Global Legal Group Ltd.we współpracy z Commercial Dispute Resolution (CDR), Londyn 2011.
 • Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym [w:] Arbitraż w Polsce (red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz), Warszawa, 2011.
 • Projekt Parlamentu Europejskiego dotyczący Rozporządzenia Bruksela I – powrót do ery sprzed West Tankers? [w:] e-Przegląd Arbitrażowy Nr 4 (7)/2011.
 • Class Action Arbitration . Rozdział [w:] Księga Pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (w świetle zasady swobody umów), WoltersKluwer, Warszawa 2010.
 • Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne [w:] ADR Arbitraż i Mediacje, Beck, Nr 1 (5)/2009.
 • Kilka uwag w przedmiocie konfliktu interesów w przypadku arbitrów pochodzących z wieloosobowych kancelarii prawnych[w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa, kwiecień 2008.
 • Udział kapitałowy w spółce z o.o. jako prawo podmiotowe, Przegląd Prawa Handlowego nr 5 (189), maj 2008.
 • Fuzje i Przejęcia: Nie kupuj kota w worku [w:] Prawo w Firmie (dodatek do Harvard Business Review), marzec 2008.