Marcin Robenek: spory budowlane

  • Reprezentował Klienta w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym odszkodowania związanego z niewykonaniem kontraktu budowlanego bazującego na Warunkach Kontraktowych FIDIC oraz doprowadzeniem do upadłości Partnera – wartość roszczeń Wykonawcy wynosiła ponad 140 mln zł
  • Reprezentował Klienta w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym rozliczenia inwestycji budowlanej polegającej na kompleksowym remoncie Opery Leśnej w Sopocie
  • Reprezentował Klienta w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym zapłaty przez Wykonawcę kwoty 74 mln zł z tytułu kar umownych związanych z opóźnieniami w realizacji budowy hali sportowej
  • Reprezentował Klienta w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym rozliczenia inwestycji budowlanej polegającej na budowie hali widowiskowo-sportowej, obejmującym roszczenia Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych, roszczenia związane z wydłużeniem czasu realizacji robót oraz zapłaty wynagrodzenia
  • Reprezentował Klienta w sporze dotyczącym budowy jednego z odcinków autostrady A4, obejmującym roszczenia związane z potrąceniem wzajemnych wierzytelności, rozliczeniem wykonanych prac oraz odstąpieniem od umowy i naliczeniem wielomilionowych kar umownych dotyczących zejścia z placu budowy