Marcin Robenek: spory dotyczące wykonania / niewykonania zobowiązań

  • Reprezentował Klienta w sporze oraz w rozmowach ugodowych ze Skarbem Państwa dotyczących realizacji złożonego projektu wdrożenia systemu informatycznego dla Administracji Podatkowej oraz wielomilionowych roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych
  • Reprezentował Klienta w wielopłaszczyznowym sporze dotyczącym wdrożenia pionierskiego projektu inteligentnego opomiarowania u jednego z operatorów sieci elektrycznej, obejmującym kwestie ważności umowy, naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, odstąpienia od umowy oraz naprawienia szkody poniesionej przez Wykonawcę; suma wzajemnych roszczeń przekraczała kwotę 360 mln zł
  • Reprezentował Klienta w sporze dotyczącym nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie inwestycyjnej dotyczących nieprawidłowości w sytuacji finansowej spółki oraz zapłaty odszkodowania gwarancyjnego przewidzianego w umowie
  • Reprezentował Klienta w sporze dotyczącym nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie sprzedaży udziałów dotyczących nieprawidłowości w rozliczeniach spółki z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz zapłaty odszkodowania gwarancyjnego przewidzianego w umowie
  • Reprezentował Klienta w sporze dotyczącym niewykonania umowy sprzedaży akcji i wprowadzenia kupującego w błąd skutkującego unieważnieniem umowy i roszczeniami o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży