15 grudnia 2009 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, po przeprowadzonej obronie doktoratu, nadała mec. Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz, wspólnikowi zarządzającemu Kancelarii Prawnej GESSEL, stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Pracę doktorską mec. Gessel pt. Charakter prawny oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisaną pod kierunkiem p. prof. dr hab. Marka Michalskiego recenzowali p. prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz p. prof. dr hab. Aleksander Chłopecki z Uniwersytetu Warszawskiego. W opinii recenzentów jest to pionierskie na gruncie polskiej literatury prawniczej opracowanie zagadnienia instytucji oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) w świetle prawa polskiego, o nowatorskim charakterze.