Kancelaria GESSEL przeprowadziła kompleksową obsługę prawną transakcji, polegającej na nabyciu przez Reinwest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wierzytelności bankowych przysługujących bankowi Pekao S.A. i Raiffeisen Bank Polska wobec spółek z grupy Fugo wraz z zabezpieczeniami.

Nabycie wierzytelności poprzedzała transakcja ze spółką TDJ S.A., firmą inwestycyjną, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki, będącą większościowym akcjonariuszem spółki Famur S.A., mająca na celu pozyskanie przez Fundusz finansowania umożliwiającego nabycie wierzytelności i regulująca zasady wzajemnych relacji pomiędzy stronami, w tym przelewu przez Fundusz nabytych od konsorcjum banków wierzytelności na rzecz TDJ S.A. oraz sprzedaży przez Reinwest Sp. z o.o. pakietu większościowego akcji spółki Fugo S.A. Transakcja obejmowała również przejecie na własność przez Fundusz zastawionych akcji spółki Fugo S.A., a następnie ich przelewu na rzecz TDJ S.A., w skutek czego TDJ S.A. przejął pełną kontrolę nad grupą kapitałową Fugo S.A.

Zespołem transakcyjnym Kancelarii GESSEL kierowała Małgorzata Badowska, radca prawny i managing associate w zespole M&A oraz Karol Sokół, aplikant adwokacki.