W dniach 28.02-01.03 2017 roku w Jachrance odbył się VIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Kancelaria GESSEL była Partnerem tego wydarzenia.

W pierwszym dniu Kongresu odbyły się prelekcje dotyczące najważniejszych zmian regulacyjnych oraz roli służb prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółki giełdowej. Przeprowadzone zostało również fikcyjne walne zgromadzenie Zwykłej Spółki SA, w którym brał udział Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny Kancelarii GESSEL, który przedstawił zmiany w ustawie o biegłych w zakresie komitetu audytu, następnie wystąpił w roli pełnomocnika akcjonariusza na fikcyjnym WZA.

Celem fikcyjnego walnego zgromadzenia było przedstawienie potencjalnych problemów jakie mogą pojawić się podczas WZA związanych ze zmianą porządku obrad, wyborem Przewodniczącego WZA, dopuszczeniem do udziału akcjonariusza, co do które istnieje ryzyko zakazu wykonywania prawa głosu związanego z brakiem ogłoszenia wezwania w terminie w związku z pośrednim udziałem Skarbu Państwa poprzez swoje spółki zależne, modyfikacją treści proponowanych w ogłoszeniu o WZA zmian statutu na WZA oraz zmianą uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w sposób inny niż zapowiedziany w ogłoszeniu o WZA.

W trakcie drugiego dnia Kongresu przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne, w których udział brali przedstawiciele Kancelarii: Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny oraz Magdalena Szeplik, adwokat. Poprowadzili zajęcia praktyczne: „Badanie rynku” skupiające się na zagadnieniach, o których powinni pamiętać emitenci i inwestorzy w związku z przeprowadzanymi transakcjami M&A oraz pozyskiwaniem kapitału.

Rozporządzenie MAR wprowadziło nową instytucję – „badanie rynku”. Jest ona szczególnie istotna dla emitentów planujących finansowanie poprzez nowe emisje akcji lub obligacji, akcjonariuszy chcących sprzedać posiadane przez siebie akcje oraz instytucje finansowe działające w ich imieniu. Jest to wysoce sformalizowana procedura, która wprowadza szereg, mogących uchodzić za uciążliwe, obowiązków zarówno na podmioty ujawniające informacje o planowanej transakcji, jak również na tych, którzy są ich odbiorcami. Jest jednak jedna zaleta podporządkowania się nowym przepisom - zgodność z nimi tworzy tzw. "bezpieczną przystań" i chroni od zarzutu bezprawnego ujawnienia informacji poufnych.

Podczas warsztatu prelegenci przedstawili czym właściwie jest badanie rynku i kiedy powstaje. Omówione zostały również dedykowane temu tematowi wytyczne ESMA oraz zakres dokumentacji i czynności jaki są potrzebne, aby skorzystać z dobrodziejstw nowej regulacji.

Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG organizowany jest co roku dla przedstawicieli spółek należących do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych – prezesów zarządów, dyrektorów działów prawnych, biur relacji inwestorskich i nadzoru właścicielskiego spółek giełdowych.