Istotnym aspektem działalności spółek publicznych są kontakty z Komisją Nadzoru Finansowego. Oprócz obowiązków wynikających z przepisów, emitenci muszą sprostać wymogom stawianym przez organ nadzoru w zakresie sposobu wypełniania obowiązków ustawowych. KNF upublicznia wskazówki dla uczestników rynku, które formułuje m.in. w ramach tzw. Dobrych Praktyk.

Na początku listopada organ nadzoru udostępnił do konsultacji dokument dotyczący zasad monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu. Kancelaria GESSEL zgłosiła swoje poprawki do projektu dokumentu przygotowanego przez KNF, proponując zmiany, które zwiększą praktyczny wymiar „Dobrych Praktyk” i przejrzystość dokumentu.