Zespół Procesowy Kancelarii GESSEL, kierowany przez adwokata Piotra Schramm, reprezentował spółkę publiczną (spółkę akcyjną z siedzibą w Polsce), jednego z liderów na polskim rynku usług i produktów informatycznych – w sporze sądowym z powództwa Syndyka masy upadłości Spółki Techmex S.A., prowadzonym przez Syndyka masy upadłości Techmex S.A. Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca kwotę żądanych przez Syndyka masy upadłości Spółki Techmex S.A. w upadłości odsetek w jej ocenie należnych, stanowiła kwotę 2.314.730,13 zł.

Prowadzono wielowątkowe postępowanie sądowe, powiązane z rozliczeniem wzajemnych kar umownych, odsetek oraz kosztów związanych z realizacją umowy podwykonawczej. Postępowanie sądowe prowadzone z powództwa Syndyka masy upadłości Spółki Techmex S.A. w upadłości przeciwko Klientowi Kancelarii GESSEL zakończyło się prawomocnie wyrokiem oddalającym w całości powództwo przeciwnika procesowego Klienta Kancelarii GESSEL.

Zespół Procesowy Kancelarii GESSEL, kierowany przez adwokata Piotra Schramm – specjalizuje się między innymi właśnie w sporach sądowych związanych z wykonywaniem umów i skutkami ich niewykonania, także prowadzonych w związku z trwającym postępowaniem upadłościowym jednej ze stron postępowania, w tym także w związku ze specyfiką postępowań związanych z udzielonym uprzednio zamówieniem publicznym.