7 stycznia 2010 roku ruszył organizowany przez Akademię Rad Nadzorczych projekt Komitet Audytu, w który zaangażowana jest także Giełda Papierów Wartościowych, Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym przy Akademii Leona Koźmińskiego, BDO oraz Kancelaria GESSEL, a patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita i Gazeta Giełdy Parkiet.

Wykład inauguracyjny został poprowadzony w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przez Leszka Koziorowskiego, wspólnika w Kancelarii GESSEL, Krzysztofa Marczuka, radcę prawnego w Kancelarii GESSEL oraz Katarzynę Iwuć i dr Kristofa Zorde z BDO. W ramach projektu Komitet Audytu zostaną zorganizowane cykle nieodpłatnych seminariów, a także zostaną podjęte inne edukacyjno-informacyjne działania w mediach i Internecie. Ich celem jest poszerzenie wiedzy wśród członków rad nadzorczych i zarządów spółek giełdowych w kwestiach sprawozdawczości finansowej i zasad ładu korporacyjnego oraz doprowadzenie do powstania komitetów audytu w spółkach giełdowych, które profesjonalnie zarządzałyby ryzykiem w przedsiębiorstwie, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego (corporate governance) i ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649).

Najbliższe seminarium Komitetu Audytu odbędzie się dnia 10 marca 2010 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. W sesjach wykładów Możliwość zdalnego uczestnictwa w WZA z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych weźmie udział mec. Leszek Koziorowski, wspólnik w Kancelarii GESSEL.

Zobacz program seminarium