Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, które odbyło się 28 marca, dokonano wyboru Prezesa i Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej na następną 4-letnią kadencję.

Wśród nowowybranych władz PSSP znalazła się mec. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. W skład Zarządu weszli również: dr Ewa Butkiewicz, mec. Andrzej Kąkolecki, mec. Maciej Łaszczuk, mec. Piotr Nowaczyk, mec. Paweł Samborski, prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr Maciej Tomaszewski, dr hab. Andrzej W. Wiśniewski, dr Karol Zawiślak, mec. Tomasz Zbiegień, mec. Adam Zwierzyński. Prezesem zarządu został prof. dr hab. Eligiusz Krześniak - na stanowisko Prezesa Zarządu. 

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego działa od 1990 roku i zrzesza osoby zainteresowane tematyką polubownego rozstrzygania sporów oraz mediacją. Podstawowym celem jego działalności jest popularyzacja i krzewienie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), a także prowadzenie badań w zakresie stosowania polskich i zagranicznych przepisów dotyczących arbitrażu. PSSP integruje środowisko arbitrażowe w Polsce i czynnie wspomaga jego rozwój m.in. poprzez wsparcie w tworzeniu kodeksów dobrych praktyk, kształcenie arbitrów i mediatorów oraz współpracę z ośrodkami akademickimi w celu przygotowania programów studiów i szkoleń w dziedzinie arbitrażu i mediacji. Na forum międzynarodowym stowarzyszenie współpracuje m.in. z Europejskim Centrum Arbitrażu.