Mec. Christian Schmidt, wspólnik w kancelarii GESSEL kierujący zespołem German Desk, stworzył opracowanie przedstawiające najważniejsze regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych dla przedsiębiorców szwajcarskich zainteresowanych inwestycjami w Polsce lub nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami polskimi. Opracowanie powstało we współpracy ze Swiss Business Hub, oficjalnym partnerem Switzerland Global Enterprise w Polsce. Opracowanie mec. Schmidta dokonuje przeglądu szeregu istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy zagranicznego prawnych uwarunkowań zagadnień takich jak na przykład:
 • Cele i zasady prawa zamówień publicznych;
 • Zakres stosowania prawa zamówień publicznych;
 • Źródła prawa zamówień publicznych w prawie unijnym i w prawie polskim;
 • Strony postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Typy postępowań;
 • Przygotowanie postępowania;
 • Wymagania dotyczące potencjalnych wykonawców, w szczególności wykonawców zagranicznych;
 • Ocena ofert i kryteria wyboru;
 • Zawarcie umowy z wykonawcą;
 • Kontrola postępowania i środki ochrony prawnej;
 • Zalecenia praktyczne i często występujące błędy wykonawców.
Swiss Business Hub jest organizacją, której głównym celem jest wspieranie stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Szwajcarią oraz doradztwie małym i średnim przedsiębiorstwom ze Szwajcarii i Lichtensteinu zainteresowanym inwestycjami na polskim rynku. Swiss Business Hub udziela również podstawowych informacji na temat rynku polskiego, które publikowane są w zasobach centralnej platformy informacyjnej Switzerland Global Enterprise. Opracowanie dostępne jest na platformie Switzerland Global Enterprise: http://www.s-ge.com/sites/default/files/Public%20Procurement%20Law%20in%20Poland%2020160226.pdf