W dniu 26 maja 2017 roku mec. Dorota Bryndal, odpowiedzialna w Kancelarii Gessel za praktykę w zakresie Prawa Własności Intelektualnej, została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na arbitra Komisji Prawa Autorskiego, w której zasiadają największe autorytety z dziedziny prawa autorskiego.

Jednym z najważniejszych zdań Komisji jest zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

Do zadań Komisji należy także:
rozpatrywanie spraw o zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
rozstrzyganie sporów związanych z zawarciem umowy pomiędzy operatorem sieci kablowej a właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi o - reemisję w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych;
wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w przypadku, gdy na danym polu eksploatacji działa więcej niż - jedna organizacja zbiorowego zarządzania, a twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa;
rozpatrywanie spraw o odtworzenie akt oraz uzupełnienie lub sprostowanie orzeczenia Komisji;
rozpatrywanie spraw o wykładnię orzeczenia Komisji.
(źródło: http://www.prawoautorskie.gov.pl)