Nadchodzące zmiany w regulacjach w zakresie wezwań na akcje spółek publicznych

27.04.2022 Aktualności Rynki kapitałowe

Zasadniczą zmianą w tym zakresie jest likwidacja wynikających z przepisów art. 73 i 74 Ustawy obowiązków ogłaszania Wezwania – zarówno następczego, jak i uprzedniego – dotyczącego przekraczania progów odpowiednio 33% i 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, i zastąpienie ich wyłącznym obowiązkiem ogłoszenia Wezwania następczego na nabycie wszystkich pozostałych akcji spółki (tzn. do 100%) w przypadku gdy doszło do przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów. Nowa, ustalona Nowelizacją, treść art. 73 ust. 1 Ustawy, stanowi, że jeżeli nastąpiło przekroczenie progu 50%, wymagane jest ogłoszenie Wezwania następczego na wszystkie pozostałe akcje spółki w terminie 3 miesięcy od tego przekroczenia.

Poza ustanowieniem progu 50% ogólnej liczby głosów jako progu przejęcia kontroli nad spółką publiczną, powodującego powstanie obowiązku ogłoszenia Wezwania na pozostałe jej akcje, do istotnych zmian wprowadzanych Nowelizacją w Ustawie w zakresie Wezwania, należą także:

1) wprowadzenie mechanizmu Wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej;

2) uwzględnianie ceny pośredniego nabycia akcji spółki publicznej przy ustalaniu ceny minimalnej w Wezwaniu;

3) doprecyzowanie przepisów o zabezpieczeniu ceny za akcje nabywane w ramach Wezwania;

4) wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów zobowiązanych do ogłoszenia Wezwania;

5) doprecyzowanie zasad odpowiedzialności podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu;

6) wprowadzenie mechanizmu wyrównywania przez wzywającego – wszystkim podmiotom, które zbyły akcje w Wezwaniu – zapłaconej im ceny za akcje, w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego wzywającego do zapłaty danemu akcjonariuszowi wyższej ceny za akcje, niż cena zapłacona mu w Wezwaniu.

Niewątpliwie, rezygnacja z progu pośredniego 33% i ustalenie jednolitego progu przejęcia kontroli nad spółką na poziomie niższym niż 66% zapewnia polskim przepisom zgodność ze standardem regulacyjnym powszechnie obowiązującym na rynkach kapitałowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Należy jednak mieć na uwadze, że tego rodzaju zmiana może wywrzeć niebagatelny wpływ na sytuację posiadaczy znacznych pakietów akcji spółek publicznych, których stan posiadania ukształtował się pod rządami Ustawy w brzmieniu sprzed Nowelizacji. Nowelizacja, której przepisy zmieniające Ustawę wejdą w życie z dniem 30 maja 2022 r., normuje bowiem nie tylko przypadki, gdy począwszy od tego dnia następuje po stronie danego podmiotu zwiększenie stanu posiadania w sposób powodujący przekroczenie progu 50%, ale również w sposób szczególny odnosi się do sytuacji, w których próg ten został przekroczony jeszcze przed tą datą lub też jego przekroczenie wynika z uprzednio zaistniałych, określonych zdarzeń.

Wyżej wskazana kwestia stanowi przedmiot regulacji art. 28 Nowelizacji, który w następujących przypadkach – w warunkach posiadania przez dany podmiot („Podmiot”) ponad 50% ogólnej liczby głosów według stanu na datę wejścia w życie tego przepisu, tj. 30 maja 2022 r. („Data”) lub wcześniej – wymaga ogłoszenia Wezwania na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej (zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy w nowym brzmieniu):

 

  • gdy po Dacie Podmiot zwiększy swój stan posiadania akcji (w jakiejkolwiek skali, a więc choćby o jedną akcję) po tym, jak osiągnął on po Dacie ponad 50% ogólnej liczby głosów w wyniku przeprowadzenia Wezwania do 66%, ogłoszonego jeszcze pod „starymi” przepisami Ustawy w związku z przekroczeniem progu 33% (art. 73 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1);

 

  • gdy po Dacie Podmiot zwiększy swój stan posiadania akcji po tym, jak w związku z przekroczeniem progu 33% przeprowadził on Wezwanie następcze do 66%, ogłoszone jeszcze pod „starymi” przepisami Ustawy (art. 73 ust. 2 pkt 1), posiadając ponad 50% ogólnej liczby głosów zarówno w dniu ogłoszenia tego Wezwania, jak i w Dacie;

 

  • gdy po Dacie Podmiot zwiększy swój stan posiadania akcji po tym, jak posiadał w Dacie ponad 50% ale poniżej 66% ogólnej liczby głosów;

 

  • gdy po Dacie Podmiot zwiększy swój stan posiadania akcji po tym, jak posiadał w Dacie ponad 50% ale poniżej 66% ogólnej liczby głosów, a jego udział w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu po Dacie w wyniku zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, którego zgłoszenie do sądu rejestrowego nastąpiło przed Datą.

 

Nowelizacja przesądza również, że jeżeli przed Datą, pod przepisami Ustawy sprzed Nowelizacji, powstał po stronie danego Podmiotu obowiązek ogłoszenia wezwania następczego w związku z przekroczeniem odpowiednio progu 33% lub 66%, obowiązek ten wykonuje się po Dacie według tych „starych” przepisów. Przepisy te stosuje się ponadto do wszelkich wezwań ogłoszonych i nierozliczonych przed Datą.

 

Należy zauważyć, że powyższe, szczególne uregulowania art. 28 Nowelizacji, kreujące obowiązek Wezwania, znajdą zastosowanie również do przypadków istnienia między akcjonariuszami spółki publicznej porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (dotyczącego nabywania akcji, prowadzenia trwałej polityki wobec spółki czy też zgodnego głosowania na jej walnym zgromadzeniu), w przypadku którego głosy z akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy spółki (będących stronami porozumienia) ulegają zsumowaniu.

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Autorzy

Leszek Koziorowski

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe

Leszek Koziorowski

Leszek Koziorowski

Partner
Radca prawny

Leszek od 1999 roku pracuje, a od 2002 roku pozostaje partnerem, w kancelarii GESSEL. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z polskim rynkiem kapitałowym. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych. W czasie pracy w Komisji Papierów Wartościowych piastował także stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Ładu Korporacyjnego przy Giełdzie P...

Mogą Cię zainteresować

14.09.2023

Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023

Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023 w kategoriach M&A, Capital markets: Equity, Capital markets: Debt. In...

Aktualności
Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023

11.08.2023

Transakcja Sescom S.A. w finale konkursu Thames Valley Dealmakers Awards 2023

Transakcja sprzedaży  100% udziałów w spółce PCB Technical Solutions Limited na rzecz spółki Sescom SA, której byliśmy doradzą w tym procesie,  jest w finale w prestiżow...

Aktualności
Transakcja Sescom S.A. w finale konkursu Thames Valley Dealmakers Awards 2023
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!