Zgodnie z zarządzeniem nr 010-48/21 z dnia 9 listopada 2021 r., Prezes Prokuratorii Generalnej powołał prof. dr hab. Marka Michalskiego na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję.

Nowa kadencja rozpocznie się w dniu zebrania Zgromadzenia Ogólnego Sądu, które zaplanowane zostało na 23 listopada 2021 r., o godz. 12.00.

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej utworzono w lipcu 2017 r. na podstawie nowej ustawy o Prokuratorii, która znacząco rozszerzyła jej kompetencje w obsłudze prawnej sektora państwowego. Ma rozstrzygać spory między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Grono stałych arbitrów Sądu Polubownego przy PG RP tworzą radcowie Prokuratorii Generalnej, prawnicy łączący działalność naukową na uczelniach z praktyką w ramach kancelarii.

 

Prof.  dr hab. Marek Michalski

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW. Of counsel w Kancelarii GESSEL.

Specjalizuje się w problematyce papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego i instytucji finansowych, prawie handlowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ (1991), doktor nauk prawnych (1996, UJ), studiował także na l’Université Paris II Panthéon-Assas w Paryżu; doktor habilitowany nauk prawnych (2005, UJ), profesor nauk prawnych (2014); od 2006 roku kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW, a obecnie Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej; w latach 2008–2010 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW; w latach 2010–2020 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW; w latach 2012–2020 senator UKSW, przewodniczący senackiej Komisji ds. Finansów i Mienia UKSW; członek wielu rad nadzorczych, w tym m. in. w latach 2006–2008 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w latach 2008–2017 Alior Bank S.A., od 2017 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Metra Warszawskiego sp. z o.o.; od 2007 roku Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Członek Komitetu ds. rozwiązań legislacyjnych Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Członek Rad Programowych: „Zeszyty Prawnicze”, „Forum Prawnicze”, „Monitor Prawa Handlowego”; „Prawo i Więź” oraz redaktor naczelny czasopism: „Człowiek w Cyberprzestrzeni”, „Młody Jurysta”.

Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu problematyki prawa papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, gospodarki cyfrowej i społeczeństwa informacyjnego, prawa handlowego i spółek akcyjnych, kodeksu spółek handlowych, oraz historii prawa gospodarczego.

 

Serdecznie gratulujemy!