1 – 2 października br. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Postępowanie cywilne w dobie przemian podczas której przedstawiciele środowiska naukowego zaprezentowali najistotniejsze problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych regulacji prawnych oraz przedstawili analizy proponowanych zmian w tym zakresie.

Dr Beata Gessel - Kalinowska vel Kalisz
, wspólnik zarządzający w kancelarii GESSEL, wygłosiła referat pt.: „Powództwo o ustalenie na kanwie umów fuzji i przejęć (M&A)”. Dr Gessel przedstawiła wstępne wyniki prowadzonej przez siebie analizy orzeczeń arbitrażowych w związku z transakcjami M&A, wydanych przez międzynarodowe instytucje arbitrażowe (VIAC, ICC, AAA, SCC) oraz trybunały arbitrażowe ad hoc, ilustrując je wybranymi kazusami.

Prezentowana analiza jest wynikiem prowadzonych przez dr Gessel prac badawczych w ramach szerszej analizy roszczeń wynikających z naruszenia klauzul w umowach M&A.