W dniu 12 maja 2016 r. w kancelarii GESSEL odbyło się kolejne śniadanie biznesowe pt. „Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych –czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi?".

Śniadanie biznesowe zostało poświęcone omówieniu ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 31 marca 2016 r. i która wejdzie w życie w dniu 4 czerwca 2016 r.

Celem ustawy jest implementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw AIFM (2011/61/UE) oraz UCITS V (2014/91/UE). Postanowienia ustawy istotnie wpłyną na funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, TFI oraz zarządzających portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, a także banków pełniących funkcję depozytariuszy, wprowadzając szereg nowych obowiązków regulacyjnych dla tych podmiotów oraz wysokie kary za ich naruszenie. Ponadto, nowelizacja wprowadza do polskiego prawa pojęcie alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz instytucję alternatywnej spółki inwestycyjnej, to jest instytucji wspólnego inwestowania (mogącej prowadzić działalność w postaci spółki kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej), która ze względu na prowadzenie działalności inwestycyjnej, podlegać będzie wymogom zbliżonym do funduszy inwestycyjnych. Ze względu na bliski termin wejścia w życie ustawy, znajomość ich postanowień będzie kluczowa dla wszystkich podmiotów uczestniczących w funkcjonowaniu i zarządzaniu funduszami oraz spółkami inwestycyjnymi w Polsce.

Prelekcję poprowadzili Michał Bochowicz, adwokat w zespole fuzji i przejęć oraz Banking & Finance oraz Przemysław Krzemieniecki, aplikant adwokacki w zespole rynków kapitałowych.

12.05seminarium.JPG 12.05sem.JPG