Kancelaria GESSEL reprezentowała spółkę PZ Cormay SA w sporze sądowym o stwierdzenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 sierpnia 2014 r. Strona przeciwna usiłowała bezpodstawnie zarzucić Spółce, że uchwały podjęto w wyniku uprzedniego zawarcia przez część akcjonariuszy finansowych porozumienia co do zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (tzw. „działanie w porozumieniu”) oraz, że podjęte uchwały są sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzą w interesy Spółki lub jej akcjonariuszy.

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo wskazując, że uchwały w przedmiocie zmian w organach Spółki zostały podjęte prawidłowo. W szczególności sąd podzielił pogląd Kancelarii GESSEL, że nie można uznać, by doszło do zawarcia pomiędzy akcjonariuszami porozumienia, nawet porozumienia doraźnego w doktrynie określanego mianem tzw. porozumienia ad hoc. Wydany w sprawie wyrok w istotny sposób poszerza zasób orzecznictwa dotyczącego porozumień relewantnych w rozumieniu przepisów prawa rynku kapitałowego. Rozstrzygnięcie Sądu kończy na tym etapie trwający od dwóch lat spór korporacyjny.

Postępowanie sądowe prowadziła radca prawny Maria Dudzińska z Działu Procesowego Kancelarii, w projekt zaangażowani byli Wspólnicy: Małgorzata Badowska i Leszek Koziorowski oraz Tomasz Drągowski, Of Counsel w Kancelarii.