Obszary praktyk

Dział Procesowy Kancelarii GESSEL zapewnia kompleksowe doradztwo prawne z zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, na wszystkich etapach procedury (począwszy od analizy zasadności wszczęcia stosownych postępowań, poprzez skuteczne ich zainicjowanie, po kompleksowe doradztwo w ramach tych postępowań i po ich ukończeniu), jak również we wszelkich innych prawnych aspektach związanych z ryzykiem niewypłacalności, w tym w szczególności dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu.

Nasi prawnicy posiadają także bogate, wieloletnie doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań spornych z elementami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno po stronie syndyka, upadłego oraz wierzyciela jak i członków zarządu. Reprezentując dłużników dbamy o to, by postępowanie upadłościowe przebiegło pomyślnie, a w jego toku członkowie zarządu wykonywali swoje obowiązki w sposób prawidłowy, gwarantujący im ochronę przed potencjalną odpowiedzialnością cywilną, podatkową i karną.

Doradztwo świadczone w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oparte jest na ścisłej współpracy eksperckich zespołów Kancelarii GESSEL, w szczególności zespołu fuzji i przejęć (M&A), prawa spółek, prawa podatkowego, prawa pracy czy bankowości i finansów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zapewnić Klientom wsparcie nie tylko w zakresie sądowych form postępowania restrukturyzacyjnego, ale także przygotowania oraz wdrożenia pozasądowych procedur restrukturyzacyjnych (umowy standstill, układy z wierzycielami, dwu- i wielostronne porozumienia dotyczące restrukturyzacji zadłużenia).

 • Restrukturyzacja sądowa – zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego.

Doradzamy na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego oraz w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej procedury (postępowanie o zatwierdzenie układu / przyspieszone postępowanie układowe / postępowanie układowe / postępowanie sanacyjne). Dobór odpowiedniego trybu restrukturyzacji pozwala naszym Klientom na zwiększenie szans na pomyślną restrukturyzację oraz zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności osób zarządzających.

Oferujemy kompleksowe zastępstwo procesowe. Opracowujemy pisma procesowe na etapie postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, reprezentujemy Klientów na rozprawie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz na dalszych etapach postępowania, w tym na posiedzeniach rady wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli. Wierzycieli wspieramy w postępowaniach w przedmiocie sprzeciwów co do pominięcia lub co do umieszczenia wierzytelności w spisie, jak również w innych postępowaniach spornych z udziałem dłużnika lub zarządcy masy sanacyjnej, w tym także w sporach dotyczących bezskuteczności czynności dłużnika oraz bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.

Prowadzimy bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach prawa restrukturyzacyjnego, w tym przygotowujemy opinie prawne dotyczące wszelkich zagadnień z tym związanych.

 • Restrukturyzacja pozasądowa – restrukturyzacja jest skomplikowanym procesem, wymagającym wiedzy i doświadczenia w różnorodnych dziedzinach prawa. Multidyscyplinarny zespół Kancelarii GESSEL oferuje doradztwo restrukturyzacyjne również w zakresie restrukturyzacji pozasądowej.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w procesach restrukturyzacji finansowania. Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników, a także restrukturyzowane podmioty gospodarcze i potencjalnych nabywców aktywów (distressed assets). Wspieramy Klientów w szczególności przy przygotowaniu struktury prawnej i podatkowej transakcji zbywania i nabywania wierzytelności, w tym wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, przygotowaniu i negocjowaniu pełnej dokumentacji transakcji sprzedaży wierzytelności, w tym umów zabezpieczeń, przygotowaniu umów restrukturyzacji, umów standstill, porozumień pomiędzy wierzycielami, w przypadku restrukturyzacji obejmującej sekurytyzację – doradzaniu w zakresie sekurytyzacji wierzytelności, przygotowaniu warunków emisji obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, tworzeniu funduszy inwestycyjnych, w tym niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przygotowaniu umów o współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

Doradzamy przy restrukturyzacji zatrudnienia, m. in. w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych, przejścia zakładów pracy, outsourcingu pracowników.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym przeprowadzamy restrukturyzacje korporacyjne, organizacyjne i majątkowe. Prowadzimy obsługę Klientów w zakresie prawnych aspektów reorganizacji spółek oraz doradzamy przy transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Zapewniamy doradztwo w zakresie podatkowych aspektów restrukturyzacji, badamy dopuszczalność pomocy publicznej oraz wdrażamy programy compliance w restrukturyzacji.

 • Upadłość – obsługujemy proces wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego po stronie zarówno dłużników, jak i wierzycieli.

Prowadzimy badanie stanu prawnego spółek oraz przedsiębiorców w celu weryfikacji zaistnienia przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Naszym priorytetem jest umożliwienie spółce przeprowadzenia postępowania upadłościowego, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony i komfortu prawnego członkom zarządu.

Zapewniamy wsparcie na etapie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym także wniosku o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack). Analizujemy dokumentację na potrzeby jej wykorzystania we wniosku. W przypadku postępowań obejmujących sprzedaż aktywów w trybie pre-pack zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie każdego z elementów realizowanej transakcji.

Reprezentujemy dłużników w postępowaniach upadłościowych, w tym w szczególności oferujemy wsparcie w bieżących kontaktach z syndykiem oraz czuwamy nad prawidłowością podejmowanych przez niego czynności, zapewniamy reprezentację na rozprawach, sporządzamy pisma procesowe w toku postępowania. Podejmujemy działania, mające na celu obronę dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela.

Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, w szczególności w zakresie zgłaszania wierzytelności, wnoszenia sprzeciwów do list wierzytelności oraz sporządzania pism procesowych. Wspieramy klientów w działaniach mających na celu maksymalizację poziomu zaspokojenia ich należności, w tym także w działaniach zmierzających do ochrony i efektywnego wykorzystania zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.

Prowadzimy sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej, w szczególności w postępowaniach dotyczących byłych członków kadry menedżerskiej oraz byłych przedsiębiorców.

Sporządzamy ekspertyzy prawne i opinie z zakresu prawa upadłościowego.

 • Odpowiedzialność menedżerów w związku z niewypłacalnością – reprezentujemy zarówno menedżerów spółek, jak i wierzycieli w procesach związanych z niewypłacalnością spółek – w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek przed wierzycielami (art. 299 k.s.h., art. 21 Prawa upadłościowego, art. 116 Ordynacji podatkowej), w postępowaniach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach (art. 373 Prawa upadłościowego) oraz w postępowaniach karnych (art. 586 k.s.h., art. 300 – 302 k.k.)

Wybrane projekty zrealizowane przez Kancelarię GESSEL:

 • Reprezentacja dwóch członków zarządu spółki, działającej w obszarze e-commerce w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Doradztwo na rzecz Klienta Kancelarii działającego w branży nieruchomości i wsparcie procesowe w zakresie przejścia z sądowej procedury restrukturyzacyjnej w procedurę upadłościową przy utrzymaniu strategicznych celów Klienta dotyczących prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa;
 • Reprezentacja jednego z liderów branży spożywczej w Polsce w postępowaniu z powództwa zarządcy masy sanacyjnej o uznanie hipoteki o wartości kilku milionów złotych ustanowionej na majątku dłużnika za bezskuteczną.
 • Kompleksowe wsparcie dużego polskiego domu mediowego w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, utrzymywanie bieżących kontaktów i współpraca z tymczasowym nadzorcą sądowym ustanowionym dla spółki;
 • Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości grupy spółek z branży FMCG po procesie restrukturyzacji zadłużenia spółek;
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki z branży medycznej w związku z procedurą insolwencyjną prowadzoną w Szwajcarii;
 • Doradztwo prawne na rzecz podmiotu z branży budowlanej w postępowaniu o ogłoszenie upadłości – w zakresie obrony przed złożonym przez wierzycieli wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
 • Kompleksowa obsługa prawna spółki z branży budownictwa morskiego w zakresie negocjacji z wierzycielami bankowymi oraz wyboru trybu odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowaniem i złożeniem wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • Kompleksowa obsługa prawna przy transakcji związanej z restrukturyzacją zadłużenia spółek poprzez nabycie wierzytelności od konsorcjum banków za pośrednictwem spółki celowej finansowanej przez emisję obligacji przez fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych oraz restrukturyzację zaangażowania finansowego funduszy poprzez konwersję wierzytelności na pakiety udziałów w spółkach;
 • Reprezentacja wierzyciela w procesie upadłościowym domu maklerskiego, w tym uczestnictwo w procesie ustalania listy wierzytelności;
 • Doradztwo na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego przy transakcji związanej z nabyciem wierzytelności spółki od banków oraz podmiotów z grup kapitałowych banków oraz restrukturyzacja zadłużenia spółki poprzez jego konwersję na akcje w kapitale zakładowym;
 • Doradztwo w zakresie negocjacji porozumienia standstill z konsorcjum ponad 20 banków przed złożeniem wniosku o głoszenie upadłości;
 • Doradztwo na rzecz spółki z branży elektronicznej w zakresie negocjacji porozumienia standstill z konsorcjum banków przed złożeniem przez spółkę wniosku o głoszenie upadłości;
 • Reprezentacja spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym w zakresie restrukturyzacji finansowej zadłużenia spółki w stosunku do banków;
 • Doradztwo w zakresie wykonania postanowień porozumień restrukturyzacyjnych związanych z emisja nowych akcji;
 • Kompleksowa reprezentacja spółki przy restrukturyzacji zadłużenia wobec konsorcjum banków w ramach porozumienia restrukturyzacyjnego poprzez prywatną emisję zabezpieczonych obligacji oraz w zakresie refinansowania zadłużenia przez nowy bank;
 • Doradztwo prawne w zakresie postępowań związanych z dochodzeniem odpowiedzialności wobec członków zarządu w oparciu o art. 299 k.s.h. oraz w zakresie skargi pauliańskiej (art. 527 k.c.) w związku z niewypłacalnością dłużnika;
 • Reprezentacja dwóch członków zarządu spółki, działającej w obszarze e-commerce w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami