Obszary praktyk

Nasi prawnicy zapewniają Klientom kompleksowe wsparcie prawne w projektach dotyczących prawa zamówień publicznych.

Oferujemy usługi obejmujące:

  • Kompleksowe doradztwo na rzecz zamawiających na każdym etapie prowadzenia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego (również w fazie przygotowania postępowania), w szczególności opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
  • Kompleksowe doradztwo na rzecz wykonawców, w szczególności analizę ogłoszeń o zamówieniach, SIWZ wraz z dokumentacją; przygotowanie pod względem prawnym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty;
  • Przygotowanie projektów odwołań i skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oraz innych pism procesowych w trakcie postępowań wszczętych na skutek podjęcia środków ochrony prawnej; reprezentowanie wykonawców i zamawiających przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi;
  • Prowadzenie stałej, wnikliwej analizy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych rozpatrujących skargi z zakresu prawa zamówień publicznych, a także opinii wydawanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
  • Opracowywanie raportów tematycznych dotyczących najnowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, będących dla naszych Klientów źródłem najbardziej aktualnej wiedzę na temat tendencji i poglądów interpretacyjnych w zakresie prawa zamówień publicznych.

Projekty infrastrukturalne

Nasze doradztwo dotyczy również wsparcia klientów w zakresie realizacji dużych projektów infrastrukturalnych w obszarze m.in. transportu, medycyny, energetyki i budownictwa, w tym:

  • W zakresie związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • W projektach prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – dobór najkorzystniejszej struktury przedsięwzięcia, negocjacje umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, w tym dotyczących finansowania inwestycji, pomoc przy rozwiązywaniu sporów zarówno przed sądami powszechnymi jak i polubownymi.

Skontaktuj się z nami