Paweł Kwiatkowski: inne, wybrane spory z zakresu prawa cywilnego

  • Reprezentacja spółki z branży IT w sporach dotyczących wdrożenia systemów informatycznych dla różnych jednostek Skarbu Państwa;
  • Reprezentacja funduszy inwestycyjnych w sporach z byłym depozytariuszem (bankiem) powstałych w związku z procesem zmiany depozytariusza;
  • Reprezentacja uczestników funduszy w sporze z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych;
  • Reprezentacja likwidatora funduszu (banku-depozytariusza) w postępowaniu zakończonym przed Sądem Najwyższym, dotyczącym likwidacji funduszu;