Paweł Kwiatkowski: spory korporacyjne

  • Reprezentacja w sporze, obejmująca: przejęcie udziałów spółki na podstawie umowy zastawu rejestrowego, przejęcie kontroli operacyjnej w spółce i zakończenie sporu poprzez przeprowadzenie transakcji sprzedaży spółki w celu zaspokojenia należności klienta, a także reprezentacja w postępowaniu arbitrażowym oraz w postępowaniu zabezpieczającym przed sądem powszechnym
  • Reprezentacja grupy wspólników spółki, obejmująca m.in. zasiadanie w organie spółki – właściciela jednej z największej polskiej sieci sklepów w branży – oraz reprezentację w licznych postępowaniach sądowych z udziałem wspólników, członków organów oraz spółki
  • Reprezentacja i doradztwo – zarówno po stronie powoda jak i pozwanego – w postępowaniach dotyczących:
    • odpowiedzialności członków zarządu spółki za działania na szkodę spółki
    • uchylenia/stwierdzenia nieważności uchwał, w tym np. uchwał dotyczących: zniesienia dematerializacji akcji, przeznaczenia zysku, zatwierdzenia sprawozdań, udzielenia absolutorium itd.
    • realizacji umów zawartych z członkami organów spółek, w tym kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych