Polityka prywatności – aplikacja

WPROWADZENIE

Przykładamy wielką wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników aplikacji mobilnej GESSEL ARBITRATION WALL („Aplikacja”). Z tego względu opracowaliśmy niniejsze zasady ochrony prywatności („Polityka Prywatności”), mające w jasny sposób przedstawiać sposób funkcjonowania Aplikacji, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Aplikacji.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.

KIM JESTEŚMY?

Właścicielem aplikacji jest  Gessel, Koziorowski sp.k. z siedzibą przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000217607, NIP: 5252070586.

APLIKACJA

Aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób, zainteresowanych tematyką arbitrażową („Użytkownicy”).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach funkcjonowania Aplikacji na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

Kto zbiera moje dane osobowe?

  1. Administratorem danych osobowych jest Gessel, Koziorowski sp.k. z siedzibą przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000217607, NIP: 5252070586.Kto poza tym będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Możemy udostępnić dane następującym odbiorcom:

a) naszym wyselekcjonowanym podwykonawcom świadczącym usługi pomocnicze, w szczególności usługi informatyczne, a ponadto także księgowe, prawne itp.,

b) podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane Użytkowników są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Aplikacji w ramach oferowanych funkcjonalności.

Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane:

a) do celu zapewnienia właściwego korzystania z Aplikacji. Dane osobowe zbierane podczas logowania są zbierane w celu otrzymywania przez Użytkowników powiadomień z aplikacji.

b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gessel, Koziorowski sp. k.(w szczególności takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Aplikacji, poprawa jakości świadczonych usług, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, marketing);

c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gessel, Koziorowski sp.k.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dodatkowo, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) zgoda Użytkownika – jeżeli Użytkownik w celu ułatwienia świadczenia usług podaje dodatkowe dane lub w innych przypadkach wymagających uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b) w przewidzianych prawem przypadkach, konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gessel, Koziorowski sp.k.– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez Gessel, Koziorowski sp.k., w szczególności takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Aplikacji, poprawa jakości świadczonych usług, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, marketing – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Gromadzenie danych o Użytkownikach przez Gessel, Koziorowski sp.k. w ramach udostępniania im Aplikacji może w pierwszym rzędzie wynikać z funkcjonowania plików cookies i innych technologii pomiaru i kontroli ruchu zastosowanych w Aplikacji.

Zebranie danych może także nastąpić poprzez ich dobrowolne podanie przez Użytkownika za pomocą przewidzianych do tego formularzy.

Mogą być zbierane m.in. następujące dane:

  1. imię i nazwisko;
  2. firma
  3. adres e-mail;
  4. nr telefonu;

Jakie przysługują mi prawa?

W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub wyrażonej zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

Prawo do sprzeciwu:

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niezbędności ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego sprzeciw. Uniemożliwi to Gessel, Koziorowski sp.k. dalsze przetwarzanie tych danych w objętym sprzeciwem zakresie, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wycofania zgody:

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym Użytkownik korzysta z Aplikacji, oraz przez czas określony przepisami prawa. Dodatkowo dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

Czy jest to konieczne?

Korzystanie z Aplikacji w zakresie zapoznawania się z prezentowanymi materiałami informacyjnymi, marketingowymi itp. nie wymaga podawania przez Użytkownika identyfikujących go danych osobowych. Użytkownicy Aplikacji pozostają wówczas anonimowi. Niektóre funkcje aplikacji są jednak dostępne jedynie po zalogowaniu, dlatego jest ono zalecane. To, kiedy i w jakim zakresie Gessel, Koziorowski sp.k. dokonuje ich identyfikacji i będzie gromadzić ich dalsze dane osobowe, zależy w pierwszym rzędzie od ich decyzji. Ze względu na funkcjonowanie plików cookies i innych technologii pomiaru i kontroli ruchu zastosowanych w Aplikacji (patrz pkt V Polityki Prywatności), zbieranie niektórych danych o Użytkowniku w sposób domyślny może jednak wynikać z jego zachowania w obrębie Aplikacji oraz stosowanych przez niego środków technicznych (w tym np. ustawień prywatności przeglądarki internetowej, stosowanych wtyczek itp.).

Podanie danych identyfikujących Użytkownika podczas logowania pozostaje dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na potrzeby korzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji (zakup biletów, udział w konkursach itd.). Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z takich funkcjonalności. Ewentualne podanie dalszych, niewymaganych w tym kontekście danych następuje w pełni dobrowolnie, zaś brak ich podania nie uniemożliwia korzystania z Aplikacji.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

W Aplikacji mogą zostać umieszczone łącza (linki) prowadzące do witryn innych podmiotów. Staramy się skrupulatnie wybierać te witryny, co do których jesteśmy przekonani, że są przydatne i spełniają wysokie standardy. Tym niemniej nie gwarantujemy standardów każdej witryny internetowej, do której prowadzi łącze z WitrynyAplikacji, ani nie ponosimy odpowiedzialności za materiały znajdujące się na innych witrynach.

Prosimy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich, których łącza (linki) znajdują się w Aplikacji, mogą zbierać od Użytkowników informacje umożliwiające identyfikację. Sposoby postępowania z informacjami na takich witrynach nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Zalecamy, by Użytkownik łącząc się z inną witryną zawsze zapoznawał się z obowiązującą w niej polityką prywatności.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Gessel, Koziorowski sp.k. zapewnia, że dokłada starań, by dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. Gessel, Koziorowski sp.k. wdraża środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem

Pomimo podejmowanych wysiłków, korzystanie z Aplikacji poprzez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. W szczególności zwracamy uwagę na ryzyko związane z:

a) szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy, malware);

b) możliwością uzyskania dostępu do danych Użytkownika i danych zawartych na jego koncie przez osoby niepowołane;

c) możliwością wysyłania fałszywych wiadomości lub powstania fałszywych stron do złudzenia przypominających Platformę, służących do wyłudzenia danych Użytkownika, w tym hasła;

d) możliwością przechwytywania danych przepływających w sieci.

Dążąc do zminimalizowania wskazanych wyżej ryzyk, rekomendujemy stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania:

1. Powinno się korzystać tylko ze zweryfikowanych sieci i urządzeń.

a) w miarę możliwości Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych, posiadanych przez niego urządzeń, z zaufanych sieci, oraz unikać sieci publicznych, do których dostęp ma wiele osób lub osoby niezidentyfikowane (np. publiczne sieci Wi-Fi);

b) rekomenduje się, żeby Użytkownik odpowiednio zabezpieczał urządzenie, z którego korzysta (np. poprzez oprogramowanie antywirusowe, odpowiednio skonfigurowane zapory sieciowe), jak i przesył danych za jego pomocą (np. za pomocą usług VPN).

2. Powinno się otwierać tylko zweryfikowane treści;

a) należy weryfikować źródło otrzymywanych wiadomości i linków oraz adresy, do których przesyłane linki faktycznie prowadzą;

b)należy zwracać szczególną uwagę na rzetelność linków do stron (np. w celu potwierdzenia danych) otrzymywanych w wiadomościach e-mail, za pośrednictwem komunikatorów itd. Aplikacja w wiadomościach e-mail nigdy nie prosi o podawanie haseł, loginów i innych informacji tego rodzaju, ani nie zamieszcza odnośników do stron wymagających podania takich informacji. Niezbędne funkcje i treści dostępne są z poziomu Aplikacji;

3. Powinno się stosować silne i niepowtarzalne hasła, składające się z kombinacji wielkich i małych liter, cyfr oraz symboli specjalnych.

ZMIANY

Aktualna wersji Polityki Prywatności udostępniana jest nieodpłatnie w Witrynie w formie umożliwiającej jej pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności czy też zasad korzystania z Aplikacji prosimy kierować na adres e-mail kontakt@gessel.pl

Jednocześnie we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@gessel.pl