Arbitraż gospodarczy

25.09.2017 Pro Bono

W ostatnich latach można było zaobserwować rosnące zainteresowanie środowisk prawniczych i biznesowych polubownymi sposobami rozstrzygania sporów, tj. arbitrażem. Osobą mocno zaangażowaną w promocję i rozwój praktyki arbitrażu na poziomie krajowym i europejskim jest  Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, radca prawny, założyciel i senior partner Kancelarii GESSEL. Arbitrażem zajmuje się od 1995 roku. W 2005 została członkiem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, następnie jego wiceprezesem, a od maja 2011 pełniła funkcję jego prezesa. Z dniem 4 kwietnia 2017 roku ustąpiła z funkcji Prezesa Sądu Arbitrażowego Lewiatan, jednocześnie zostając ustanowiona Prezesem Honorowym.

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz popularyzuje wiedzę o arbitrażu w Polsce, a także wiedzę o polskim arbitrażu na świecie, uczestnicząc lub współorganizując liczne konferencje, debaty oraz prowadząc warsztaty i seminaria arbitrażowe. Jest również autorką wielu publikacji prasowych o tematyce arbitrażowej Wszystkie te działania sprzyjają:

 • popularyzacji sądownictwa polubownego w kręgach biznesowych
 • tworzeniu lepszego otoczenia prawnego dla działalności przedsiębiorców
 • budowaniu większego zaufania, a tym samym zachęt dla międzynarodowego biznesu do inwestowania w Polsce
 • inicjowaniu dialogu i współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami procesu gospodarczego
 • integrowaniu środowiska prawniczego wokół idei arbitrażu
 • implementacji najlepszych praktyk europejskich w dziedzinie arbitrażu w Polsce

W ramach działań Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan zainicjowano i zorganizowano szereg konferencji, spotkań, warsztatów szkoleniowych (w tym z Chartered Institute of Arbitration), opublikowano książkę o arbitrażu w Polsce, zainicjowano regularną publikację on-line newslettera e-Przegląd Arbitrażowy.

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz osobiście zainicjowała i/ lub organizowała takie projekty jak:

 • Pierwsze w historii tłumaczenie „ICCA Guide to the interpretation of the 1958 New York Convention” na język polski. „Wprowadzenie ICCA do interpretacji konwencji nowojorskiej z 1958 r.” jest zbiorem praktycznych komentarzy do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. Zawiera komentarze do poszczególnych artykułów Konwencji oraz szeroki wybór orzecznictwa z różnych krajów – stron Konwencji. ICCA Guide to podręcznik adresowany do sędziów, bo to oni rozstrzygają sprawy o uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, może być także pomocna dla praktyków, w tym pełnomocników reprezentujących strony wnioskujące o uznanie lub wykonanie orzeczeń, ale też dla studentów, wykładowców czy w ogóle osób zainteresowanych arbitrażem. Ma za zadanie w zarysie przedstawić Konwencję oraz udzielić wskazówek dotyczących jej zakresu, wykładni i stosowania.
  Książka ukazała się w 2015 roku pod redakcją i nadzorem dr Beaty Gessel – Kalinowskiej vel Kalisz oraz dr Katarzyny Michałowskiej, w tłumaczeniu Marii Dudzińskiej, Natalii Jodłowskiej, Jeremiasza Kuśmierza, Pawła Kwiatkowskiego i Michała Pochodyły, przy wsparciu Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.
 • Szczyt Europejski Instytucji Arbitrażowych, który odbył się w ramach Europejskiego Forum Nowych idei we wrześniu 2011 w Sopocie. Spotkaniu przyświecała idea Arbitraż – symbol społeczeństwa obywatelskiego, a wzięli w nim udział najważniejsi przedstawiciele europejskich środowisk arbitrażowych, w tym Adrian Winstanley – dyrektor generalny London Court of Inetrnational Arbitration (LCIA), Jason Fry – sekretarz generalny ICC Court of International Arbitration, Jacek Krawczyk – wiceprezes Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Philippe de Buck – dyrektor generalny Business Europe, a także wiele innych osób. Celem spotkania była dyskusja nad przyszłością arbitrażu w Europie oraz implikacje wynikające z Traktatu Lizbońskiego. Wypracowano konsensus na temat konieczności ściślejszej współpracy i dialogu pomiędzy środowiskiem arbitrażowym, a instytucjami UE. Debata okazała się na tyle ważna i owocna, że zaproponowano Mec. Gessel jej kontynuację na spotkaniu w Brukseli. Szczegółowa relacja ze Szczytu znalazła się w Global Arbitration Review.
 • Debata „Arbitration in the EU in the 21st century” zorganizowana w ramach ArbitralWomen (międzynarodowa organizacja pozarządowa, w której Mec. Beata Gessel pełni funkcję członka Rady Dyrektorów ds. programowych).
 • Realizacja w latach 2010-2011 projektu Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych – programu dedykowanego promocji arbitrażu w Polsce (niepowtarzalny i nowatorski w całej Europie). W ramach tego programu odbyła się m.in. pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona arbitrażowi Dispute Resolution in M&A Transactions.
 • Cykl „Kobiety w arbitrażu” – głównie szkolenia i warsztaty dla kobiet arbitrów.
 • Wprowadzenie w funkcjonowaniu Sądu Arbitrażowego innowacji polegającej na tzw. fast track, czyli postępowaniu uproszczonym dla spraw o niższej wartości sporu.
 • Opracowanie nowego regulaminu Sądu (prace trwały od czerwca do grudnia 2011 roku; nowy regulamin przyjęto na początku 2012 roku), który wprowadza wiele nowoczesnych rozwiązań, w tym m.in. instytucję arbitra doraźnego, zniesienie listy obowiązkowych arbitrów, czy wprowadzenie dyscypliny czasowej (maksimum 6 miesięcy).

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy