Program dla twórców

25.09.2017 Pro Bono

Kancelaria GESSEL realizowała specjalny program przeznaczony dla środowisk twórczych. Jego celem było zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej przy sporządzaniu umów, prowadzeniu negocjacji czy obronie praw w sprawach spornych. Założeniem programu było również wyrobienie u twórców dobrego zwyczaju korzystania z pomocy prawnej na etapie przygotowywania umów, jak też przekonania, że zadbanie o kwestie prawne związane z obrotem prawami autorskimi jest działaniem w dobrze pojętym interesie twórcy. Program jest adresowany przede wszystkim do kompozytorów, pisarzy, malarzy, grafików, dziennikarzy, autorów programów komputerowych, artystów wykonawców, a więc osób, których twórczość chronią prawa autorskie. Dotychczasowa popularność programu udowadnia, że wciąż jeszcze konieczne jest zwalczanie stereotypowego przekonania, jakoby korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej było zbyt dużą inwestycją.

Program był adresowany do twórców, zarówno tych początkujących, jak i tych legitymujących się znacznym dorobkiem. Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie dobrego zwyczaju korzystania z pomocy prawnej na etapie przygotowywania umów oraz zwracania się o taką pomoc w sprawach spornych. Biorąc pod uwagę fakt, iż program miał głównie walor edukacyjny, usługi prawne w ramach programu świadczone były za symboliczne stawki – Dorota Bryndal, koordynator programu z Kancelarii GESSEL.

 

W ramach programu dla środowisk twórczych z pomocy Kancelarii GESSEL skorzystało wielu twórców. Problemy, z jakimi się do nas zwracali artyści były różnorodne – sporządzenie umów, zabezpieczenie praw do projektu autorskiego – często w skrócie określane jako „ochrona know-how”, występowanie z roszczeniami z tytułu nieuprawnionego wykorzystania utworu lub artystycznego wykonania, czy też ochrona wizerunku

– wyjaśniła Dorota Bryndal.

 

Doświadczenie pokazuje, iż zadbanie o swe prawa na etapie sporządzenia umów umożliwia partnerskie relacje na etapie wykonywania umowy i pozwala uniknąć problemów przy rozliczaniu tych umów, w szczególności w sytuacji, gdy wynagrodzenie twórcy jest uzależnione od przyszłych wpływów z eksploatacji utworu. Dookreślenie warunków licencji, czy też zakresu przenoszonych praw służy temu, aby twórca wiedział „czym” nadal dysponuje, bez narażenia się na zarzut drugiej strony umowy, iż eksploatacja przez osobę trzecią koliduje z prawami przezeń nabytymi. W przypadku zarzutów kierowanych pod adresem osób nieprawnie wykorzystujących dorobek twórców, pomoc Kancelarii obejmowala zarówno ocenę prawną takiego roszczenia, jak i występowanie w imieniu twórców o naprawienie szkody, powstałej na skutek zdarzenia będącego podstawą roszczenia. Niezależnie od tego czy spory w tym zakresie znoszone były w drodze ugody czy też znalazły swój finał w sądzie, przy naszej pomocy twórcy nie byli zbywani pismami z lakoniczną informacją, że nie ma podstaw do uznania roszczenia – dodała Dorota Bryndal.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy