Joanna Kisielińska-Garncarek – Publikacje naukowe

 • Czy arbiter zna prawo? Jura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Wolters Kluwer 2020, s. 801-816. 
 • GAR European Arbitration Review 2020 – Poland (współautor), październik 2019.
 • Zdatność arbitrażowa sporu dotyczącego wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. Glosa do postanowienia SA w Katowicach z dnia 15 grudnia 2016 r., V ACz 1309/16 (współautor), Glosa 2019, nr 1, s. 33 i nast.;
 • Report on Main Features of Declarations in Poland (współautor) [w:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, The Legal Real and Converged Interest in Declaratory Relief, 2019;
 • GAR European Arbitration Review 2019 – Poland (współautor), listopad 2018;
 • Problem ochrony prawnej wierzyciela pauliańskiego w razie rozporządzenia korzyścią przez osobę trzecią, Przegląd Sądowy 2017, nr 6, s. 47 i nast.;
 • Termin do wystąpienia z żądaniem uznania czynności krzywdzącej wierzyciela za bezskuteczną – glosa – III CZP 99/15, Monitor Prawniczy 2017, nr 6, s. 323 i nast.;
 • Objektive Anfechtungsvoraussetzungen von actio Pauliana im deutschen und polnischen Recht, Comparative Law Review 2015, nr 20, s. 133 i nast.;
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29.04.2015 r., IV CSK 459/14 [Dopuszczalność zaskarżenia skargą pauliańską czynności polegającej na zrzeczeniu się prawa wieczystego użytkowania], Rejent 2016, nr 4(300), s. 123 i nast.;
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 listopada 2014 r., I CSK 33/14 [o „przyszłym wierzycielu” w rozumieniu art. 530 k.c.], Palestra 2016, nr 3, s. 93 i nast.;
 • Wpis hipoteki przymusowej na zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego – glosa do postanowienia SN z 7 listopada 2014 r. (IV CSK 76/14), Monitor Prawa Bankowego 2016, nr 03(64), s. 44 i nast.;
 • Ujęcie nieodpłatnych czynności prawnych na tle przepisów o skardze pauliańskiej w najnowszej judykaturze Sądu Najwyższego, Monitor Prawa Bankowego 2015, nr 09(58), s. 68 i nast.
 • Zjawisko prawne ghostwritingu w Polsce – gdzie wyznaczyć granice? [w:] Prawo cywilne w świetle obecnej regulacji i pożądanych zmian (red. E. Kabza, K. Krupa-Lipińska), Toruń 2014;

 • Ochrona dóbr osobistych w sieci – problematyka tworzenia fikcyjnych kont na portalach społecznościowych, ICT Law Review 2014, nr 1(3), s. 42 i nast.

 • Komercjalizacja prawa do wizerunku w prawie polskim [w:] Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności (red. E. Kabza, K. Krupa-Lipińska), Toruń 2013;
 • Rozstrzyganie sporów o domeny internetowe na przykładzie funkcjonowania Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej [w:] Quo Vadis, Arbitrażu? (red. A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł), Warszawa 2013.