Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

08.10.2019 Publikacje

 

Cel wprowadzenia Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 

Z dniem 13 października 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) (dalej jako „Ustawa”) wprowadzające do polskiego systemu prawa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „Rejestr”).

Celem powstania Rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez ujawnienie i przetwarzanie danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych spółek.

Organem właściwym w sprawach Rejestru będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych (dalej jako „Minister”), który będzie też administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze.

Informacje zgromadzone w Rejestrze będą jawne, a ich udostępnianie będzie się odbywało nieodpłatnie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Podmioty obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz zakres informacji

 

Rejestr będzie systemem teleinformatycznym przewidzianym do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych następujących spółek:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Do Rejestru będą zgłaszane następujące informacje:

 • dotyczące spółek:
  1. nazwa (firma),
  2. forma organizacyjna,
  3. siedziba,
  4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  5. NIP.
 • dotyczące beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania ww. spółek:
  1. imię i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. państwo zamieszkania,
  4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 

Terminy, sposób zgłaszania i okres przechowywania informacji w Rejestrze

 

Informacje, o których mowa powyżej powinny być zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Podmioty które są już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem uruchomienia Rejestru (przed dniem 13.10.2019 r.) będą miały 6 miesięcy od tego dnia na przekazanie stosownych informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie.

Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości zgłaszanych do Rejestru. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszeniowego

 

Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji do Rejestru w terminie wskazanym w Ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

 

Udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych

 

Informacje o beneficjentach rzeczywistych zawarte w Rejestrze będą udostępniane nieodpłatnie na wniosek.

Zarówno składanie wniosków jak i udostępnianie informacji z Rejestru będzie odbywało się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych będzie następowało w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia, lub do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku (jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku).

 

Definicja Beneficjenta Rzeczywistego

 

Zgodnie z Ustawą za beneficjenta rzeczywistego uważa się:

„osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta,

lub

osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna,

w tym:

 • w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
  1. osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  2. osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  3. osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  4. osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub

   art. 3 ust. 1 pkt 37)

   Ilekroć w ustawie jest mowa o jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:
   a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
   b) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
   c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
   d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub
   e) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej;

  5. osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • w przypadku klienta będącego trustem:
  1. założyciela,
  2. powiernika,
  3. nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
  4. beneficjenta,
  5. inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 • w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

michal boryczka newsletter 150x150

 

Michał Boryczka

m.boryczka@gessel.pl

 

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys