Co jeszcze zmieni ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych?

18.11.2019 Publikacje

Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie uproszczenia w zakresie uzyskania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych do 75.000,00 zł.  

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadza rozwiązania mające na celu uproszczenie dla wierzycieli w zakresie uzyskania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Co do zasady w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny (w tym także sprawie o zapłatę z tytułu transakcji handlowej), strona może żądać udzielenia zabezpieczenia, o ile uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z nową regulacją wprowadzono swoiste domniemanie uprawdopodobnienia przez powoda interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest:

  • powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej,
  • wartość tej transakcji (tj. całej umowy, niezależnie od tego czy dochodzona jest część czy całość roszczenia) przekracza 75.000,00 zł, a
  • dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.

Kolejnym usprawnieniem w sprawach o udzielenie zabezpieczeń roszczeń pieniężnych, mającym na celu przyśpieszenie procedury o udzielenie zabezpieczeń roszczeń pieniężnych, jest przyznanie referendarzom sądowym uprawnienia do wydania postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. Skarga na orzeczenie referendarza ma podlegać rozpoznaniu w terminie tygodnia od dnia jej wpływu do sądu, co w razie gdyby orzeczenie referendarza sądowego okazało się nieprawidłowe, powinno pozwolić na możliwie szybkie odwrócenie jego negatywnych – przede wszystkim dla dłużnika – skutków.   

Regulacje, o których mowa powyżej, znajdą zastosowanie do postępowań, które będą wszczynane po dniu 31 grudnia 2019 roku. Do postępowań, które zostały wszczęte przed dniem 1 stycznia 2020 roku, w których nie zostało wydane postanowienie, zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Zasady dotyczące stosowania nowych przepisów do transakcji handlowych zawartych przed dniem 01.01.2020 r

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych do transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 roku stosuje się przepisy dotychczasowe. Podobnie będzie w przypadku transakcji handlowych, zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Jednak możliwe jest stwierdzenie przez Prezesa UOKiK, że przedsiębiorca nadmierne opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych także w przypadku świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. Ustalając wystąpienie takiego nadmiernego opóźniania się, Prezes UOKiK uwzględni jedynie te świadczenia pieniężne, które stały się wymagalne po 1 stycznia 2020 r.

W przypadku przepisów wprowadzających zmiany w ustawach o podatkach dochodowych (PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym) – w tym regulacja dotycząca „ulgi na złe długi” – nowe uregulowania znajdą zastosowanie do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. warto dodać, że w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpocznie się przed dniem 1 stycznia 2020 r. – nowe uregulowania znajdą zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2019 r., w odniesieniu do transakcji handlowych, w których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

 

Michał Boryczka

m.boryczka@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!