Zatrudnianie członków zarządu po nowelizacji Kodeksu pracy

23.03.2016 Publikacje

Zatrudnianie członków zarządu po nowelizacji Kodeksu pracy

W dniu 22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu pracy. Celem nowelizacji była zmiana zasad funkcjonowania w obrocie prawnym umów o pracę zawieranych na czas określony między innymi poprzez dookreślenie maksymalnej liczby takich umów oraz łącznego okresu ich trwania. Jednocześnie nowelizacja usunęła możliwość zawarcia umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy, która to umowa dość często była wykorzystywana dla celów zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych. Posłużenie się w tych przypadkach umową na czas wykonywania określonej pracy stanowiło praktyczne rozwiązanie, pozwalające zrównać okres trwania umowy z okresem funkcji pełnionej w zarządzie spółki kapitałowej, czyli czasem sprawowania przez członków zarządu mandatu. Konsekwentnie, wygaśnięcia mandatu (np. z powodu rezygnacji lub odwołania) skutkowało ustaniem umowy o pracę. W takich przypadkach zbędne było składania dodatkowych oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, co w automatyczny sposób porządkowało relacje z byłym członkiem zarządu, tak w zakresie stosunków korporacyjnych, jak i pracowniczych. Więzi te ustawały w jednym czasie. Wprawdzie w znowelizowanych przepisach przewidziano, iż ograniczenia dotyczące umów o pracę zawieranych na czas określony nie dotyczą umów o pracę zawartych na czas określony w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, to jednak posłużenie się terminem „kadencji” rodzi wątpliwość co do tego czy tak zawarta umowa o pracę na czas określony będzie również obowiązywała w sytuacji gdy kadencja już uległa zakończeniu, lecz wciąż trwa mandat członka zarządu. Praktyka pokazuje, że przy niezakłóconym sprawowaniu funkcji w zarządzie, mandat członka zarządu trwa zwykle dłużej niż kadencja. W obecnym stanie prawnym rodzi się jednak pytanie o status pracowniczy członka zarządu z momentem upływu kadencji, w sytuacji kiedy jego mandat nadal pozostaje w mocy. Prawnicy kancelarii GESSEL chętnie odpowiedzą na Państwa wątpliwości oraz pytania w zakresie poruszonego zagadnienia.

Kontakt:

Adam Kraszewski – radca prawny, managing associate
tel. +48 22 318 69 18, e-mail: a.kraszewski@gessel.pl

Michał Boryczka – radca prawny, managing associate
tel. +48 22 318 69 14, e-mail: m.boryczka@gessel.pl

Zmiany w unijnym prawie znaków towarowych

W dniu 23 marca 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie PE i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Przyjęte rozporządzenie jest częścią pakietu reformy unijnego prawa znaków towarowych, przewidującego również zastąpienie dyrektywy dotyczącej znaków towarowych UE (dyrektywa PE i Rady 2008/95/WE).

Nazewnictwo

Zgodnie z treścią rozporządzenia, Wspólnotowy Znak Towarowy (CTM) zmieni nazwę na Znak Towarowy Unii Europejskiej (EUTM), a Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) będzie od teraz nazywany Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia lub rejestracje wspólnotowych znaków towarowych zostaną automatycznie przekształcone odpowiednio w zgłoszenia lub rejestracje znaków towarowych Unii Europejskiej. Zmiana nazewnictwa nie wpłynie więc na zakres udzielonej ochrony.

Grafika

Nowe przepisy likwidują wymóg graficznego przedstawienia znaku towarowego (zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 roku). Od tego momentu dopuszczalne będzie zarejestrowanie oznaczenia w dowolnej stosownej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile dany sposób przedstawienia będzie jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Celem takiej zmiany jest ułatwienie rejestracji niekonwencjonalnych oznaczeń, takich jak na przykład dźwięki, zapachy czy smaki.

Opłaty

Z dniem 23 marca zmianie ulegną opłaty za zgłoszenie znaków towarowych. Z jednej opłaty podstawowej obejmującej zgłoszenie do trzech klas towarów i usług, pobierana będzie oddzielna opłata za każdą klasę. W praktyce oznacza to, że zgłaszający zapłaci niższa opłatę w przypadku zgłoszenia tylko jednej klasy, taką samą opłatę w przypadku zgłoszenia dwóch klas oraz wyższą opłatę w przypadku zgłoszenia trzech lub większej ilości klas. Obniżeniu uległy również opłaty za przedłużenie ochrony, które obecnie są na tym samym poziomie co opłaty za zgłoszenie.

Istotne zmiany proceduralne

Rozporządzenie wprowadza również szereg proceduralnych zmian, spośród których można wymienić: likwidację możliwości zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej za pośrednictwem urzędu krajowego; konieczność złożenia wniosku w celu uzyskania unijnego sprawozdana z poszukiwań wskazujących wcześniejsze zgłoszenia lub rejestracje znaków towarowych mogące stanowić podstawy przeciwko rejestracji zgłoszonego znaku czy wprowadzenie regulacji dot. unijnych znaków certyfikujących.

Uwaga!

Najważniejszą zmianą w zakresie oznaczania towarów i usług jest wprowadzenie zasady, że użycie ogólnych nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w opisach znaków towarowych będzie interpretowane jako obejmujące tylko te towary lub usługi, które są wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem terminów użytych w danym nagłówku (dla przykładu, nagłówkiem wykorzystanym w opisie znaków towarowych może być ogólny opis klasy 41 klasyfikacji nicejskiej: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna”). Użycie ogólnego nagłówka w opisie znaku towarowego nie będzie więc automatycznie oznaczało objęcia ochroną wszystkich towarów i usług zawartych we wskazanej klasie.

Nowe przepisy przewidują objęcie taką praktyką znaki towarowe zgłoszone przed 22 czerwca 2012 roku, a zarejestrowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Rozporządzenie przyznaje jednak właścicielom tych znaków uprawnienie do skorygowanie opisu znaków towarowych pod kątem ich pierwotnego zamiaru w sześciomiesięcznym okresie przejściowym. Do dnia 24 września 2016 roku uprawnieni powinni więc złożyć oświadczenie, w którym wskażą że ich zamiarem w dacie zgłoszenia znaku towarowego było uzyskanie ochrony w stosunku do towarów lub usług wykraczających poza towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem nagłówka danej klasy. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia, zarejestrowane przez nich znaki towarowe będą chronione tylko dla towarów lub usług wyraźnie objętych dosłownym znaczeniem określeń zawartych w nagłówku danej klasy.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Kontakt:

Dorota Bryndal – wspólnik, radca prawny
tel. +48 22 318 69 44, e-mail: d.bryndal@gessel.pl

Marta Grabiec – adwokat
tel. +48 22 318 69 68, e-mail: m.grabiec@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys