NEWSLETTER Nr 58, czerwiec 2016

10.06.2016 Publikacje

W dniu 4 czerwca 2016 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”, „Ustawa o Ofercie”). Z perspektywy emitentów i inwestorów istotne są zmiany dotyczące zawiadamiania o stanie posiadania akcji oraz innych instrumentów w spółkach publicznych. Po pierwsze przepisy objęły wprost podmioty inwestujące w spółki notowane w alternatywnym systemie obrotu. Ponadto obowiązek zawiadomienia dotyczy nie tylko przekraczania ustawowo określonych progów w zakresie akcji, ale także w związku z nabywaniem lub zbywaniem innych instrumentów finansowych, które będą bezwarunkowo umożliwiały nabycie akcji albo odnoszą się do wartości akcji emitenta lub są podobne w skutkach ekonomicznych. Nowe przepisy nakazują obliczenie ogólnej liczby głosów, z uwzględnieniem instrumentów finansowych innych niż akcje, przy czym nabycie akcji w wykonaniu uprawnienia z ww. instrumentów finansowych będzie wymagało kolejnego zawiadomienia. Instrumenty powiązane z akcjami powinny być wliczane do rachunku ogólnej liczby głosów w sposób odpowiadający liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniają lub zobowiązują. W przypadku instrumentów finansowych, odnoszących się do akcji pośrednio lub bezpośrednio, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji oraz współczynnika delta w rozumieniu odpowiedniego rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej. Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Wykaz instrumentów finansowych, z którymi będzie związany taki obowiązek zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zgodnie z projektem będą to zbywalne papiery wartościowe, opcje, kontrakty terminowe typu future, swapy, umowy forward na stopy procentowe, kontrakty na różnicę, wszelkich innych kontraktów lub umów o podobnych skutkach ekonomicznych do instrumentów finansowych wymienionych powyżej, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, w szczególności: obligacje zamienne i wymienne na wyemitowane akcje, instrumenty finansowe odnoszące się do koszyka akcji lub indeksu, warranty, prawa poboru, hybrydowe instrumenty finansowe.

Nowe przepisy dotyczące zawiadomień usuwają dotychczasowy wymóg podania informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia 10% ogólnej liczby głosów w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia.

Naruszenie nowych obowiązków związanych z ujawnianiem stanu posiadania może spowodować nałożenie przez KNF kary pieniężnej: (i) w przypadku osób fizycznych do wysokości 1.000.000 PLN, (ii) w przypadku innych podmiotów do 5.000.000 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym – jednostkowym, lub gdy naruszający jest podmiotem dominującym, również skonsolidowanym, jeżeli przekracza ona 5.000.000 PLN. Ponadto, jeżeli możliwe jest ustalenie osiągniętej korzyści lub unikniętej straty, na podmiot niedokonujący zawiadomienia może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Kara pieniężna może zostać nałożona odrębnie za każde naruszenie, a jeżeli podmioty naruszające wchodzą w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec emitenta, to każdy z podmiotów może zostać ukarany osobno. Ustawa przewiduje również możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osobistej osoby, które w danym czasie pełniły funkcje w organach podmiotu dokonującego naruszenia, jednak naruszenie to musi być rażące.

Kontakt:

Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny
Tel. 22 318 69 03, e-mail: l.koziorowski@gessel.pl

Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny
Tel. 22 318 69 06, e-mail: k.marczuk@gessel.pl 

Wojciech Nowosad, prawnik
Tel. 22 318 69 85, e-mail: w.nowosad@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!