NEWSLETTER Nr 59, sierpień 2016

02.08.2016 Publikacje

W dniu 24 czerwca 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego („NSA”) (sygn. II GSK 366/15), który może wywrzeć wpływ na sposób przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych przez spółki publiczne również w kontekście obowiązującego od niedawna Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”). Wyrok zapadł na kanwie stanu faktycznego, w którym Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) nałożyła na spółkę publiczną („Emitent”, „Spółka”) w drodze decyzji karę pieniężną za niewykonanie obowiązku informacyjnego poprzez nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu przez jej jednostkę zależną („Spółka Zależna”) umowy zastawu na znajdujących się w jej posiadaniu akcjach innej spółki publicznej.

Uzasadniając swoją decyzję, KNF wskazała, że zdarzenie to Emitent powinien zakwalifikować jako informację poufną, ponieważ spełniała ona przesłanki wskazane w art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i w konsekwencji przekazać do wiadomości publicznej informację poufną stosownie do treści art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). Stosownie do art. 56 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie, raport taki powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin.

W odniesieniu do relacji łączącej Emitenta i Spółkę Zależną, KNF wskazała, że podmiot zależny i dominujący, pod względem obowiązku informacyjnego traktowane są jako jednolita jednostka organizacyjna. W związku z powyższym, sprawą wewnętrzną Spółki było należyte zorganizowanie przepływu informacji w ramach grupy kapitałowej, tak aby podmioty zależne przekazywały dotyczące ich informacje niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby Emitent mógł zdążyć z wykonaniem obowiązków w terminie 24 godzin. Tym samym odpowiedzialność za nieprawidłowości komunikacyjne i wynikające z nich naruszenie obowiązków informacyjnych ponosi Emitent.

Wojewódzki Sąd Administracyjny („WSA”) rozpatrując skargę podzielił stanowisko przedstawione przez KNF, w szczególności w zakresie postrzegania spółki dominującej oraz spółek zależnych jako jednolitej jednostki organizacyjnej. Oznacza to, że termin przekazania do wiadomości publicznej, informacji poufnej wytworzonej wewnątrz grupy kapitałowej przez spółkę zależną biegnie od momentu zajścia zdarzeń, które uzasadniają jej przekazanie. Rozpatrując sprawę, WSA podtrzymał wyrażony w wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. II GSK 1926/11), pogląd o konieczności takiego zorganizowania przepływu informacji w grupie kapitałowej pomiędzy jednostką dominującą i jednostkami zależnymi, który umożliwi terminowe wywiązanie się z obowiązku informacyjnego.

Co prawda na chwilę obecną nie ukazało się jeszcze uzasadnienie do wyroku oddalającego skargę kasacyjną Spółki z dnia 24 czerwca 2016 r., jednak można przyjąć, że NSA również w tym przypadku przyjął podobną linię. Należy się również spodziewać, że nowe orzeczenie utrwali pogląd o uznawaniu spółek dominujących i spółek zależnych jako jednolitej jednostki organizacyjnej oraz o obowiązku właściwego zorganizowania przepływu informacji w ramach grupy kapitałowej.

Warto również na zakończenie przypomnieć, że choć orzeczenie zostało wydane w stanie prawnym sprzed wejścia w życie Rozporządzenia MAR, to ma on wpływ również na obecną sytuację emitentów. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące, przy czym nie ma zakreślonego 24 – godzinnego terminu „krańcowego”. Oznacza to, że na emitentach ciąży jeszcze większa odpowiedzialność za zorganizowanie sprawnego przepływu informacji w ramach grupy kapitałowej (np. w formie przyjęcia odpowiedniego regulaminu postępowania z informacjami poufnymi), tak aby informacje poufne rzeczywiście były przekazywane niezwłocznie.

Kontakt:

Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny
Tel. 22 318 69 03, e-mail: l.koziorowski@gessel.pl

Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny
Tel. 22 318 69 06, e-mail: k.marczuk@gessel.pl

Wojciech Nowosad, prawnik
Tel. 22 318 69 85, e-mail: w.nowosad@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

19.09.2023

Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

- Słuchając zapowiedzi o planach "drastycznego ograniczenia udziału marek własnych w sieciach handlowych", mam spore wątpliwości co do zasadności takich działań. Brzmi t...

Publikacje
Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

12.09.2023

Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem prawnym w obszarze OZE przygotowanym we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Znajdziecie w nim praktyczne informa...

Publikacje
Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!