Niekorzystne zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych – ostatecznie uchwalone

30.11.2016 Publikacje

Niekorzystne zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych – ostatecznie uchwalone

W dniu wczorajszym Sejm uchwalił, a Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta nowelizacja wprowadza opodatkowanie w CIT dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne charakterystyczne dla FIZ (SFIO stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne charakterystyczne dla FIZ), związane z uczestnictwem w polskich i zagranicznych spółkach (jednostkach organizacyjnych) niemających osobowości prawnej, m.in. w luksemburskiej spółce Societe en Commandite Speciale (SCSp). Wskazane fundusze dotychczas korzystały ze zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o CIT, a w świetle przyjętej ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną opodatkowane w CIT. Zwolnienie podmiotowe zachowają natomiast fundusze inwestycyjne otwarte oraz pozostałe SFIO.

Prace w Sejmie trwały od początku listopada. Kancelaria GESSEL monitorowała postępy prac, a także reakcje rynku na planowane nowelizacje przepisów, o czym na bieżąco informowała.

Wersja ustawy uchwalona ostatecznie przez Sejm zakłada, że dochody (przychody) FIZ oraz SFIO stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne charakterystyczne dla FIZ podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu, z wyłączeniem jednak:

I. dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

II. dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom określonym w pkt. i, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu,

III. dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach określonych w pkt. i,

IV. darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez podmioty określone w pkt. i,

V. dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez podmioty określone w pkt. i,

VI. dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty określone w pkt. i, lub udziałów w tych podmiotach.

W konsekwencji uznać należy, że opodatkowaniu podlegać będą wyłącznie wyżej wymienione dochody (przychody), przy czym wszystkie związane są z uczestnictwem FIZ i SFIO stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne charakterystyczne dla FIZ w polskich i zagranicznych spółkach (jednostkach organizacyjnych) niepodlegających opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Na marginesie warto zauważyć, że ustawa uchwalona w dniu wczorajszym przez Sejm zakłada jeszcze jedną niekorzystną zmianę – utratę ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem 15 lipca 2016 r., jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej zostanie uzyskana po dniu 1 stycznia 2017 r. Wskazana zmiana wiąże się z wprowadzoną w lipcu bieżącego roku do Ordynacji podatkowej klauzulą o unikaniu opodatkowania i dla samych funduszy oznacza, że uzyskane przez nie interpretacje nie będą posiadały waloru ochronnego w przypadku stwierdzenia, że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej z zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Nowe przepisy powodują pilną potrzebę zmiany struktury dotychczasowych konstrukcji inwestycyjnych, wykorzystywanych przez FIZ (w szczególności Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych) i zastąpienie ich innymi formami organizacyjnymi.

Wobec planowanych zmian, sugerujemy pilne dokonanie analizy dotychczasowych struktur inwestycyjnych i niezwłoczne dokonanie niezbędnych zmian.

Kancelaria GESSEL pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami, w konsekwencji służy doradztwem oraz pomocą w powyższym zakresie.

Kontakt:

Dr Janusz Fiszer – wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy
tel. 22 318 69 23, e-mail: j.fiszer@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys