Nowelizacja ustawy o obrocie i innych ustaw w związku z rozporządzeniem MAR

20.04.2017 Publikacje

Nowelizacja ustawy o obrocie i innych ustaw w związku z rozporządzeniem MAR

10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (przede wszystkim Ustawy o Ofercie Publicznej). Nowelizacja wejdzie w życie 6 maja 2017 r. Jest ona związana z implementacją do polskiego systemu prawnego dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive – Dyrektywa MAD), która przewiduje obowiązek wprowadzenia w prawie krajowym państw członkowskich UE sankcji karnych dla osób fizycznych i prawnych za naruszenia przewidziane w Rozporządzeniu MAR (obowiązującym od 3 lipca 2016 r. na terenie całej Unii Europejskiej).

Zmiany w ustawie obrocie instrumentami finansowymi

W całości uchylone zostały przepisy o zakazie manipulacji (art. 39 – 43), dot. przyjętych praktyk rynkowych (art. 44-45) oraz dot. zakazu ujawniania, wykorzystywania, rekomendowania wykorzystywania informacji poufnych oraz obowiązków spoczywających na osobach mających dostęp do informacji poufnych w zakresie prowadzenia listy insiderów, zawiadomień o dokonywanych transakcjach oraz okresach zamkniętych (art. 154-161a). Jest to konsekwencja bezpośredniego uregulowania tych kwestii w Rozporządzeniu MAR, które jest bezpośrednio stosowane w krajowym porządku prawnym (z pierwszeństwem przed ustawami).

Nowelizacja Ustawy o Obrocie przewiduje także zmiany w wysokości sankcji administracyjnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja) oraz możliwość nakładania przez Komisję nowych sankcji.

Podwyższono kary za dokonywanie transakcji w trakcie trwania okresów zamkniętych do wysokości 2.072.800 zł, a także wprowadzono możliwość nałożenia sankcji w postaci kary pieniężnej do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej 2% rocznego przychodu (jeżeli roczny przychód przekracza kwotę 4.145.600) zł w przypadku stwierdzenia, że emitent w sposób nieprawidłowy wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 Rozporządzenia MAR (w szczególności dot. prowadzenia listy insiderów).

Wyższą sankcją objęto także brak wykonania lub nienależyte wykonanie obowiązku powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez insiderów. W obecnym stanie prawnym Komisja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100.000 zł. Od 6 maja 2017 r. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z art. 19 ust. 1 – 7 Rozporządzenia MAR (które to obowiązki zastąpiły te dotychczas określone w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł (w przypadku osób fizycznych) oraz do wysokości 4.145.600 zł (w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne).

Dokonano także zmian w zakresie możliwości żądania zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi przez Komisję. Stosownie do dotychczasowego brzmienia art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, Komisja ma prawo zażądania od spółki prowadzącej rynek regulowany, zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, zrezygnowano z maksymalnego (miesięcznego) terminu zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi, przyznając jedynie (w ust. 2a) Komisji prawo do określenia terminu, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje.

Zmiany w ustawie o ofercie publicznej

Z krajowego porządku prawnego definitywnie znika art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie dot. przekazywania informacji poufnych przez emitentów papierów wartościowych. Zauważyć należy, że nie był on już stosowany od 3 lipca 2016 r. (tj. od wejścia w życie Rozporządzenia MAR), gdyż od tego dnia podstawą przekazywania informacji poufnych do publicznej wiadomości jest art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Na gruncie Ustawy o Ofercie dokonano także zmian w zakresie sankcji administracyjnych. Z punktu widzenia emitentów instrumentów finansowych, najbardziej doniosłe brzmienie może towarzyszyć art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, stosownie do treści którego na emitenta, który nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki uregulowane w Rozporządzeniu MAR dot. przekazywania informacji poufnych do publicznej wiadomości lub opóźniania ich przekazania do publicznej wiadomości, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym (lub w alternatywnym systemie obrotu) albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 złlub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu emitenta (jeśli przekracza on kwotę 10.364.000 zł). Komisja może też zastosować obie kary łącznie.

Podsumowanie

Jak zostało już wskazane, od 3 lipca 2016 r. emitenci instrumentów finansowych wykonują obowiązki informacyjne w zakresie przekazywania informacji poufnych, ich opóźniania oraz prowadzenia tzw. list insiderów na podstawie Rozporządzenia MAR. Do dnia wejścia w życie ustaw implementujących Dyrektywę MAD sankcje za naruszenie Rozporządzenia MAR nie były uregulowane w krajowym porządku prawnym. Celem uniknięcia wątpliwości mogących powstać po stronie emitentów wydane zostało stanowisko Komisji z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie kar za naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR

( https://www.knf.gov.pl/Images/kary_za_narusznie_przepisow_MAR_tcm75-47790.pdf ).

Do dnia ogłoszenia nowelizowanych ustaw w Dzienniku Ustaw, Komisja nie wydała jednakże żadnych kar za naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR. Uznać należy, że okres pomiędzy wejściem w życie Rozporządzenia MAR a implementacją Dyrektywy MAD był quasi okresem przejściowym, a najbliższe miesiące pokażą, czy Komisja, działając w granicach uznania administracyjnego, będzie miarkować kary nakładane na emitentów, czy też chętnie będzie korzystała z maksymalnego możliwego poziomu nakładanych kar.

Kontakt:

Leszek Koziorowski
l.koziorowski@gessel.pl
Tel. + 48 22 318 69 03

Przemysław Krzemieniecki
p.krzemieniecki@gessel.pl
Tel. +48 22 318 69 70

Biuletyn jest przygotowywany przez Kancelarię GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k. Zawarte w nim informacje nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne. Jeżeli są Państwo zainteresowani pogłębioną analizą lub wyjaśnieniem szczegółów zawartych w Newsletterze, prosimy o kontakt z prawnikami Kancelarii, z których usług zwykle Państwo korzystają.

Rejestracja i kontakt . Jeżeli chcą Państwo regularnie otrzymywać Newsletter Kancelarii na swoją skrzynkę mailową, prosimy o przesłanie informacji na adres newsletter@gessel.pl

GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k.

Kancelaria Prawna

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

tel. (+48 22) 318 69 01, e-mail: newsletter@gessel.pl

www.gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

26.06.2024

15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp

Komisja Europejska wydała pierwszą decyzję nakładającą karę finansową na przedsiębiorcę za usunięcie wiadomości na komunikatorze. Sprawa dotyczy spółki International Fl...

Publikacje
15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys