Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych określa szczegółowo ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mają one pierwszeństwo wobec regulacji wynikających w szczególności z kodeksu pracy. Ponieważ praca w porze nocnej nie jest zgodna z naturalnym cyklem biologicznym człowieka, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza szczegółowe regulacje mające na celu ochronę ich zdrowia. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakaz ten dotyczy pracowników niepełnosprawnych niezależnie od stopnia niepełnosprawności Należy również uznać, że zakaz zatrudniania takich osób w porze nocnej dotyczy nie tylko szeregowych pracowników, ale również zarządzających zakładem pracy. Od zakazu zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie bowiem z art. 16 ust 1 pkt 1 ustawy przepisów art. 15 nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Ponadto ograniczenie pracy osób niepełnosprawnych w porze nocnej nie ma zastosowania, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Koszty tych badań ponosi pracodawca.