NOWE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

23.10.2015 Publikacje

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Jest to kolejna reforma zasad corporate governance, które w sposób sformalizowany zaistniały na warszawskiej giełdzie w 2002 r.

Celem obecnej, zupełnie rewolucyjnej zmiany w zasadach ładu korporacyjnego jest ich dostosowanie do zmieniających się regulacji oraz nowych realiów rynkowych, a także próba nowego spojrzenia na zachowania uczestników rynku kapitałowego. Autorzy nowych zasad nie tylko uaktualnili regulacje, ale zdecydowali się także na nową organizację zasad ładu korporacyjnego.

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakość sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego przyjęto nową systematykę zbioru dobrych praktyk, który jest obecnie podzielony na sześć rozdziałów:

  • Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami;
  • Zarząd i Rada Nadzorcza;
  • Systemy i funkcje wewnętrzne;
  • Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami;
  • Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi;
  • Wynagrodzenia.

Każdy rozdział rozpoczyna się od ogólnego wskazania celu jaki powinna osiągnąć spółka poprzez stosowanie postanowień zawartych w danym rozdziale. Następnie wskazane są rekomendacje oraz zasady szczegółowe.

Rekomendacje podlegają wyłącznie obowiązkowi zamieszczenia informacji o zakresie ich stosowania w oświadczeniu umieszczanym w raporcie rocznym (bez wskazywania przyczyn niestosowania danej rekomendacji).

Z kolei w stosunku do zasad szczegółowych obowiązuje znana uprzednio zasada comply or explain (stosuj lub wyjaśnij). Trwałe niestosowanie danej zasady (bądź jej incydentalne niezastosowanie) rodzi obowiązek publikacji raportu bieżącego. Wyjaśnienia spółki powinny przy tym być na tyle wyczerpujące, aby móc stanowić realne źródło informacji o powodach niestosowania danej zasady, jak również pozwalać na dokonanie oceny stosunku spółki do kwestii przestrzegania reguł corporate governance

W nowych zasadach ładu korporacyjnego pojawiają się kwestie dotychczas w nich nieobjęte. Tytułem przykładu jedynie wskazujemy, że w sposób szczegółowy przedstawiono zasady konstruowania programów motywacyjnych, tak aby uzależniały one poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki
i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej i długoterminowej sytuacji finansowej spółki giełdowej. Jednocześnie zastrzeżono, że okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji (lub innych instrumentów finansowych) a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Duży nacisk położono na kwestie dotyczące kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzkiem, audytu wewnętrznego oraz compliance.

Projekt nowych zasad ładu korporacyjnego jest wynikiem prac różnych środowisk rynku kapitałowego, w tym ekspertów Kancelarii Gessel.

Uchwalenie nowych zasad dobrych praktyk rodzi więc nadzieję na dalszą i dynamiczną poprawę standardów ładu korporacyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nowe zasady ładu korporacyjnego wchodzą w życiem z dniem 1 stycznia 2016 r., a ich tekst można znaleźć pod następującym linkiem:

Nowe_Zasady_Ladu_Korporacyjnego_GPW.pdf

W CZYM MOŻEMY POMÓC 

Jeśli jakiekolwiek zagadnienia związane z nowymi regulacjami corporate governancewymagają bliższych wyjaśnień lub budzą Państwa wątpliwości, prawnicy Kancelarii GESSEL pozostają do Państwa dyspozycji.

KONTAKT: 

Leszek Koziorowski – wspólnik, radca prawna
tel. 22 318 69 03 – l.koziorowski@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!