Nowe obowiązki emitentów związane z nowelizacją ustawy o ofercie publicznej

06.11.2019 Publikacje

W dniu wczorajszym Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę o ofercie publicznej. Większość przepisów ustawy zmieniającej wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Poniżej, w pierwszej kolejności, przedstawiamy najważniejsze zmiany z perspektywy emitentów, które wiążą się z koniecznością przygotowania dodatkowej dokumentacji lub podjęciem decyzji przez akcjonariuszy. Nowe regulacje dotyczą również procedury zdjęcia spółki publicznej z giełdy i tzw. squeeze-out.

O pozostałych zmianach w procesie oferty publicznej, nakładanych przez KNF sankcjach, a także nowelizacji przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi napiszemy w kolejnych odsłonach naszego newsletter’a.

Polityka wynagrodzeń

O polityce wynagrodzeń pisaliśmy w czerwcu [Newsletter nr 96]. Warto dodać, że na końcowym etapie procedury legislacyjnej zdecydowano jednak o nadaniu polityce wynagrodzeń obligatoryjnego charakteru. Oznacza to, że nie wystarczy jednokrotne poddanie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń pod głosowanie walnego zgromadzenia, należy to robić aż do skutku. Przepisy przejściowe przewidują, że walne zgromadzenie obowiązkowo poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków do dnia 30 czerwca 2020 r. Przynajmniej od tej daty spółki będą wypłacać wynagrodzenia członkom organów wyłącznie na podstawie polityki wynagrodzeń spełniającej wymogi określone w ustawie. W zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzanego przez radę nadzorczą, uściślono, że sprawozdanie za lata 2019 i 2020 sporządza się łącznie. Ponadto, wprowadzono obowiązek poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta, a także przyjęcia istotnej zmiany polityki wynagrodzeń w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Nowelizacja przewiduje sankcje karne w postaci grzywny za uchylanie się od obowiązku sporządzenia i publikacji sprawozdania o wynagrodzeniach, a także za brak udostępnienia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń. Podobne sankcje zostały przewidziane za zatajanie prawdziwych danych lub podawanie nieprawdziwych danych we wspomnianych dokumentach.  Posiadanie polityki wynagrodzeń dotyczy jedynie emitentów z rynku regulowanego.

Ochrona sygnalistów zgłaszających naruszenia przepisów

Nowelizacją nakłada się na emitentów obowiązki w zakresie ochrony sygnalistów tzw. whistleblower’ów.  Emitenci zostali zobowiązani do posiadania  procedury  anonimowego zgłaszania przez pracowników zarządowi, a w szczególnych przypadkach – radzie  nadzorczej, naruszeń  prawa, w szczególności związanych z ustawą o ofercie publicznej oraz tzw. rozporządzenia prospektowego (Rozporządzenie 2017/1129). Procedura ma zagwarantować, że sygnaliści będą mogli w bezpieczny sposób zgłaszać przypadki nieprawidłowości występujące w spółkach. Ta zmiana dotyczy również spółek z NewConnect.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Emitenci z rynku regulowanego będą zobowiązani przekazywać do publicznej wiadomości informacje dotyczące istotnych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Nowelizacja przesądza, że za istotną transakcję będzie uważana każda transakcja zawierana przez spółkę z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 5% sumy aktywów (wartości poszczególnych transakcji zawieranych z tym samym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy sumuje się). W zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych spółka powinna zdefiniować, co leży w jej interesie przy zawieraniu tych transakcji. Nowe obowiązki będą obejmować również sporządzenie procedury dotyczących okresowej oceny przez radę nadzorczą, czy transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych, w ramach zwykłej działalności spółki.  Wymagane będzie również podjęcie uchwały przez radę nadzorczą wyrażającej zgodę na zawarcie istotnej transakcji, chyba że poprzez zmianę statutu udzielono takiego uprawnienia walnemu zgromadzeniu.

Zmiany w delisting’u

Zmiany dotyczą między innymi obowiązkowej dematerializacji akcji i związaną z tym nową definicją spółki publicznej. Za taką spółkę będzie teraz uznawana spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub została wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski. W związku ze zmianą definicji spółki publicznej, wprowadzono zmiany w trybie i warunkach tzw. delisting’u. Podstawowym skutkiem delisting’u, zgodnie z nowelizacją, jest uchylenie skutków dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na tym rynku regulowanym albo wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, a więc skutków związanych z uzyskaniem statusu spółki publicznej. Nowelizacja przewiduje, że w tym celu konieczne będzie wydanie przez KNF zezwolenia na wycofanie lub wykluczenie akcji z obrotu, a nie jak dotychczas – na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

Ponadto, dodano nowe regulacje dotyczące ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji dokonywanego przy okazji delistingu spółki notowanej na NewConnect. Ustawodawca postanowił odejść od modelu właściwego dla spółek giełdowych, w przypadku których taką cenę ustala się w odniesieniu do wartości godziwej akcji. Cena akcji spółki wprowadzonej do obrotu w ASO ustalana będzie przy uwzględnieniu średniej wartości rynkowej z okresu 3 lub 6 miesięcy.

Podwyższenie progu do 95% przy squeeze-out

Nowelizacja podwyższa próg ogólnej liczby głosów w spółce do 95% (z wcześniejszych 90%) jako uprawniający do ogłoszenia przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego. Zmiana ma na celu dostosowanie art. 82 ustawy do dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia, a ponadto progu przewidzianego przepisami kodeksu spółek handlowych dla spółek niepublicznych. W związku z powyższą zmianą, taki sam próg przewidziano również  do zgłoszenia przez akcjonariusza mniejszościowego żądania odkupu (art. 83 ustawy).

Procedura odkupu akcji w przypadku wykluczenia akcji z obrotu

Regulacji poddano procedurę odkupu akcji akcjonariusza mniejszościowego (posiadającego mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce), w przypadku, gdy akcje spółki zostały wykluczone z obrotu. Akcjonariuszowi znajdującemu się w takiej sytuacji nowelizacja przyznaje prawo żądania odkupu akcji w terminie 3 miesięcy od dnia wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym. Następnie, spółkę wiąże 3 miesięczny termin na dokonanie jednoczesnego odkupu w stosunku do wszystkich zgłoszonych żądań. Cena odkupu nie może być niższa niż cena obliczana na potrzeby wezwania. Odkupione akcje podlegają umorzeniu przymusowemu po niezwłocznym podjęciu przez zarząd uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego (bez konieczności powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie).

leszek koziorowski 3 e1573056287848 150x150

 

Leszek Koziorowski

l.koziorowski@gessel.pl

krzysztof marczuk e1573056240390 150x150

 

Krzysztof Marczuk

 

 

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys