Nowe wymogi dotyczące oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu

25.11.2019 Publikacje

Newsletter nr 104 zapoczątkował cykl opisujący zmiany w przepisach ustawy o ofercie publicznej. Tym newsletterem kontynuujemy wątek, zwłaszcza, że znamy już datę wejścia w życie nowych przepisów. Będzie to dzień 30 listopada 2019 r.

Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie prospektu

W związku z obowiązującym od dnia 21 lipca 2019 r. Rozporządzeniem Prospektowym[1], regulującym kompleksowo kluczowe zagadnienia związane z ofertą publiczną, obowiązkiem prospektowym, sposobem sporządzenia, zatwierdzania oraz publikacji prospektu (o tych zmianach więcej w naszej publikacji („Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu – nowe regulacje„) Nowelizacja uchyla przepisy ustawy o ofercie, których przedmiot został poddany regulacji  Rozporządzenia Prospektowego, a więc te dotyczące formy, treści, weryfikacji, zatwierdzenia i publikacji prospektu.

W stosunku do poprzedniego stanu prawnego istotne zmiany dotyczą zakresu i sposobu prezentacji  czynników ryzyka. Liczba ujawnianych w prospekcie czynników ryzyka powinna zostać znacząco ograniczona w stosunku do obecnej praktyki rynkowej i sprowadzona jedynie do ryzyk charakterystycznych dla danego emitenta. Co więcej czynniki ryzyka powinny też zostać przedstawione w oparciu o stopień ich prawdopodobieństwa, jak i przewidywaną skalę ich negatywnego wpływu, wraz z podaniem charakteru tego wpływu.

Nowe regulacje obejmują również zmiany w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu. Nowelizacją wyłączono zastosowanie niektórych zasad procedury administracyjnej – m.in. tych dotyczących czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 KPA), uznania okoliczności faktycznej za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów (art. 81 KPA), rozstrzygania wątpliwości na korzyść stron (art. 81a KPA). Ustawodawca przekonuje, że powyższe zmiany mają na celu przyspieszenie postępowania w sprawie wniosku o zatwierdzenie prospektu i lepiej oddają jego specyfikę. W sytuacji gdy wniosek zostanie w całości uwzględniony przez KNF, zmiana reguł postępowania nie powinna mieć większego wpływu na interes zainteresowanych uzyskaniem pozytywnej decyzji organu nadzoru. Nie można jednak wykluczyć sytuacji spornej, w której składający wniosek nie będzie mógł już powoływać się przed sądem administracyjnym na zasady, które korzystnie wpływają na jego pozycję wobec KNF. 

Niekorzystne z perspektywy emitenta jest również podwyższenie opłaty za zatwierdzenie prospektu o 30%, tj. z 4.500 EUR do 6.000 EUR. 

Ułatwieniem jest natomiast zniesienie przymusu pośrednictwa firmy inwestycyjnej w postepowaniu przed KNF, w związku z czym emitent lub oferujący będą mogli bez jego udziału złożyć wniosek o zatwierdzenie prospektu (art. 27 ust. 1 ustawy).

Nowe wymogi dotyczące potrącenia wierzytelności w związku z emisją akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

W przypadku emisji akcji lub obligacji zamiennych, których objęcie i opłacenie ma nastąpić przez potrącenie wierzytelności, zarząd zobowiązany będzie sporządzić sprawozdanie. Dodany art. 6a ustawy określa szczegółowe wymogi, jakie powinno spełniać sprawozdanie – m.in. powinno ono zawierać określenie założeń wyceny wierzytelności subskrybenta, czy też wskazanie tytułu prawnego z którego pochodzi wierzytelność. Takie sprawozdanie będzie podlegać ocenie biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. W efekcie ten tryb wnoszenia wkładów na poczet emitowanych papierów wartościowych, upodobni się do emisji aportowej.

Nowe przepisy  przewidują kilka włączeń od obowiązku poddawania sprowadzania opinii biegłego, m.in. przy potrąceniu wierzytelności bankowych, jak i od obowiązku sporządzania sprowadzania i opinii biegłego – przykładowo w trybie postępowania restrukturyzacyjnego.

Przekazywanie wpływów z oferty publicznej oraz umorzenie automatyczne

Znowelizowane brzmienie art. 5a ustawy zmienia zasady przekazywania emitentom środków z oferty publicznej, w przypadku gdy prospekt obejmował poza ofertą publiczną także dopuszczenie oferowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z przepisami, w takiej sytuacji emitent otrzyma wpływy z oferty dopiero po dopuszczeniu oferowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku niedopuszczenia akcji w okresie ważności prospektu, zarząd emitenta będzie miał obowiązek zwrócić środki oraz umorzyć akcje, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia. Umorzenie automatyczne nie będzie miało zastosowania w razie zgody inwestora, gdy emitent złożył w prospekcie oświadczenie, że w przypadku niedopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym będzie ubiegał się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, albo gdy akcje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w terminie ważności tego prospektu.

Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu bez zgody emitenta

Dodany art. 11a ustawy wprowadza możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym bez konieczności uzyskiwania zgody emitenta, pod warunkiem, że papiery te zostały już wcześniej dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym, a ich emitent podlega już obowiązkom wynikającym z tego dopuszczenia. Podmiot składający wniosek realizuje obowiązki informacyjne emitenta na terytorium Polski, po podaniu ich do wiadomości publicznej przez emitenta w kraju macierzystym. Co istotne, w przypadku gdy papiery wartościowe przestaną być przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym, składający wniosek zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji emitenta w terminie miesiąca. Dodatkowo, podmiot taki będzie odpowiadał za prawdziwość informacji, którą sporządził w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 

Zmiany w sankcjach

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, a także ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono nowe kompetencje dla KNF w zakresie:

  • wydania zalecenia zaprzestania naruszeń, co nie wymaga wszczęcia postępowania i wydania decyzji, więc jego zastosowanie będzie bardziej elastyczne niż inne środki przewidziane ustawą – zastosowanie tego środka rodzi konieczność powstrzymania się od prowadzenia ww. działań do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń,
  • żądania od podmiotu prowadzącego system obrotu instrumentami finansowymi zawieszenia obrotu papierami wartościowymi danego emitenta na czas określony przez KNF,
  • w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia – okres zawieszenia określono na czas umożliwiający emitentowi, oferującemu lub gwarantowi emisji, przedstawienie ustosunkowanie się do zarzucanych nieprawidłowości (maksymalnie przez 10 dni).

Co istotne, zastosowanie ww. środków będzie podlegać natychmiastowemu wykonaniu.

Dodany art. 96c ustawy przewiduje odrębne kary za naruszenia określonych przepisów Rozporządzenia Prospektowego dotyczących opisu czynników ryzyka, informacji o ostatecznej cenie ofertowej i liczbie papierów wartościowych, włączania informacji przez odniesienie, publikacji prospektu, prowadzeniem reklamy, braku zawarcia wyraźnego ostrzeżenia o prawie do wycofania zgody w związku z publikacją suplementu, czy też stosowania języka. W przypadku naruszenia wspomnianych regulacji, KNF jest uprawniona do:

  • wydania decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu,
  • nałożenia na emitenta, oferującego lub gwaranta emisji kary pieniężną do wysokości 21.100.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 3% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym – w stosunku do osób fizycznych maksymalny wymiar kary pieniężnej został obniżony do kwoty 3.000.000 zł.
  • nakazania osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestania działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości.
  • zakazania emitentowi lub oferującemu ubiegania się o zatwierdzenie kolejnego prospektu przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

krzysztof marczuk e1573056240390 150x150

 

Krzysztof Marczuk

k.marczuk@gessel.pl

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys