Nowelizacja dyrektywy 2004/109 WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym tzw. ,,Dyrektywy Transparency”.

13.01.2014 Publikacje

W dniu 22 października 2013 r. została uchwalona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nowelizująca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 26 listopada 2013 r. i wprowadzają istotne zmiany w Dyrektywie Transparency, obejmujące m.in.:

(i) rozszerzenie definicji emitenta oraz definicji instrumentów finansowych;
(ii) konsolidację pakietów akcji z pakietami niektórych innych instrumentów finansowych;
(iii) zwiększenie uprawnień organów w zakresie nakładania sankcji oraz publikacji informacji o nałożeniu sankcji;
(iv) zwiększenie wysokości nakładanych kar finansowych;
(v) nową definicję państwa macierzystego.

Najważniejszą zmianą wydaje się jednak zniesienie obowiązku sporządzania sprawozdań kwartalnych, z tym zastrzeżeniem, że Państwa Członkowskie mogą wymagać dodatkowych okresowych sprawozdań finansowych, co w praktyce może oznaczać, że w Polsce pozostanie utrzymany obowiązek publikacji raportów kwartalnych. Na dzień dzisiejszy stanowisko polskiego ustawodawcy w tym zakresie nie jest jeszcze znane, ale podkreślić należy, że ma on 24 miesiące na implementację nowych przepisów, który to termin upływa 26 listopada 2015 r. 

W zakresie konsolidacji pakietów akcji przewidziano obowiązek zliczania praw głosu z akcji posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez osobę fizyczną lub prawną z liczbą praw głosu związanych z instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia akcji, posiadanymi bezpośrednio lub pośrednio.

Nowe przepisy w zakresie sankcji administracyjnych przewidują m.in. zwiększenie kar finansowych dla osób prawnych do kwoty 10.000.000 EUR lub do 5% całkowitego rocznego obrotu lub do kwoty równej dwukrotności kwoty uzyskanych korzyści lub unikniętych strat w wyniku naruszenia w przypadku, gdy możliwe jest ustalenie kwoty uzyskanych korzyści lub unikniętych strat. Natomiast w przypadku osób fizycznych – do kwoty 2.000.000 EUR lub do kwoty równej dwukrotności kwoty uzyskanych korzyści lub unikniętych strat w wyniku naruszenia w przypadku, gdy możliwe jest ustalenie kwoty uzyskanych lub unikniętych strat.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!