Nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie umowy sprzedaży

18.11.2014 Publikacje

W dniu 25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku w sprawie praw konsumentów. Jej rezultatem będzie m.in. szereg zmian w przepisach kodeksu cywilnego regulujących umowę sprzedaży. 

Celem nowej ustawy jest uporządkowanie i ujednolicenie norm dotyczących ochrony praw konsumenta. Reguluje ona w szczególności obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zasady i tryb wykonywania przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza także szereg zmian w kodeksie cywilnym. Oprócz modyfikacji definicji konsumenta i postanowień o odstąpieniu od umowy, nowelizuje ona w istotny sposób przepisy o sprzedaży, m.in. rezygnując z dotychczasowego sposobu regulowania sprzedaży konsumenckiej za pomocą odrębnych ustaw i włączenie tej materii do kodeksu cywilnego.

Wśród zmian merytorycznych na pierwszy plan wysuwa się rezygnacja z oddzielnego reżimu odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za wady rzeczy w ramach obrotu konsumenckiego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 556 kodeksu cywilnego sprzedawca będzie odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Na bazie tak rozumianej rękojmi wyróżnić należy rękojmię za wady prawne oraz rękojmię za wady fizyczne, która po nowelizacji oznaczać będzie odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Nowe przepisy oznaczają także wydłużenie okresu ochrony (z jednego roku do dwóch lat w przypadku rzeczy ruchomych i z trzech lat do pięciu lat w przypadku nieruchomości).

Na uwagę zasługuje zastąpienie dotychczas istniejącej na podstawie art. 577 i n. kodeksu cywilnego gwarancji jakości instytucją gwarancji przy sprzedaży. W odróżnieniu od obecnie funkcjonującego rozwiązania odpowiedzialność gwaranta nie będzie ograniczona do jakości rzeczy sprzedanej, ale będzie się rozciągać na wszelkie właściwości rzeczy określone w oświadczeniu składanym kupującemu. Ponadto gwarant będzie mógł w swym oświadczeniu z dużą większą niż do tej pory swobodą kształtować swoje obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby sprzedana rzecz nie miała określonych w oświadczeniu gwarancyjnym właściwości.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do umów zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 r., zaś transakcje zawarte przed tą datą w dalszym ciągu będą podlegać obecnym regulacjom. Praktycznym wymiarem takiego rozwiązania jest stan, w którym sprzedawcy w ciągu najbliższych lat będą musieli uwzględniać skargi konsumentów na podstawie dwóch odmiennych przepisów.

Na przedmiotową, ważną zmianę w polskim porządku prawnym powinni zwrócić uwagę wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie zaś ci dokonujący obrotu z konsumentami.

Kontakt:

Leszek Koziorowski – wspólnik, radca prawny
tel. 22 318 69 03, e-mail: l.koziorowski@gessel.pl 

Maciej Kożuchowski – radca prawny, managing associate
tel. 22 318 69 07, e-mail: m.kozuchowski@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys