Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – obowiązek aktualizacji danych w KRS w zakresie przedmiotu działalności

28.11.2014 Publikacje

W dniu 1 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W gąszczu licznych zmian dotyczących procedury rejestracyjnej nowych przedsiębiorców, znalazła się również zmiana, zgodnie z którą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) będzie wpisywany przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przy czym wpis dotyczyć będzie nie więcej niż dziesięciu pozycji, w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy. Wedle uzyskanych wyjaśnień celem zmiany jest zapewnienie, aby rejestr odzwierciedlał faktycznie wykonywaną przez zarejestrowany podmiot działalność.

Podmiotem zobowiązanym do określenia przedmiotu działalności w rejestrze jest przedsiębiorca. Jednakże nowelizacja nie precyzuje organu odpowiedzialnego za wskazanie przedmiotu działalności na odpowiednim formularzu. Z zasad ogólnych dotyczących funkcjonowania podmiotów rejestrowanych w KRS można wywieźć, iż wskazanie 10 pozycji podlegających wpisowi do rejestru, w tym pozycji odnoszącej się do działalności przeważającej, winno następować na etapie zawierania umowy spółki, aktu założycielskiego bądź statutu.

Zaznaczyć przy tym należy, iż komentowany przepis nie wprowadza żadnych ograniczeń co do określenia przedmiotu działalności w umowie spółki, akcie założycielskim albo statucie. Innymi słowy przedsiębiorcy mogą wskazywać w tych dokumentach w rzeczywistości więcej niż 10 pozycji PKD. Istotne jest jednak, aby konstytuujący przedsiębiorcę dokument określał na potrzeby rejestracji podmiotu spośród wszystkich pozycji co najwyżej 10 podlegających rejestracji, w tym jeden wiodący.

Powyższa, dość osobliwa regulacja, znajdzie również zastosowanie do istniejących przedsiębiorców wpisanych do KRS. Zgodnie z przepisami przejściowymi podmioty, które są już wpisane do KRS (posiadające zazwyczaj przedmiot działalności opisany poprzez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt pozycji PKD) mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści, o której mowa powyżej, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, jednak nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany, a zatem wystarczające w takiej sytuacji byłoby załączenie do wniosku o zmianę danych stosownego formularza.

Niestety, nowelizacja w tym przypadku również nie rozstrzyga w kompetencjach którego z organów przedsiębiorcy należy określenie 10 pozycji, w tym tej jednej przeważającej. Wydaje się, iż intencją ustawodawcy było by to organy zarządzające, przy okazji innych wniosków do KRS, „aktualizowały” wpisy odnoszące się do PKD. Z drugiej strony to regułą prawa handlowego jest, aby organy właścicielskie decydowały o przedmiocie działalności przedsiębiorcy i tym samym zakresie wpisu w KRS.

Trudno jest ocenić na chwilę obecną, w którym kierunku podąży praktyka i orzecznictwo sądów rejestrowych, pozostaje mieć jedynie nadzieję, iż powyższa dość niefrasobliwa regulacja nie spowoduje znaczącego się wydłużania procedur rejestracyjnych przed KRS, jak również nie spowoduje nadmiernego obciążania przedsiębiorców dodatkowymi kosztami opłat notarialnych. Na ten moment powinno być rozważone, czy w ramach najbliższego walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników nie powinna znaleźć się uchwała umożliwiająca zmiany w przedmiocie działalności zgodne z nowymi wymogami KRS.

Kontakt:
Leszek Koziorowski – wspólnik, radca prawny
tel. 22 318 69 03, e-mail: l.koziorowski@gessel.pl

Michał Boryczka – radca prawny, managing associate
tel. 22 318 69 14, e-mail: m.boryczka@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!