Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG oraz inne zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

09.09.2016 Publikacje

Autor: Mykola Zembra

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zostało dokonanych w tym roku szereg istotnych dla przedsiębiorców zmian, na które warto zwrócić uwagę. Najistotniejsze zmiany zawiera nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: usdg), która weszła w życie z dniem 19 maja 2016 roku. Te zmiany to w szczególności:

  • obowiązek zgłoszenia do CEIDG PESEL w ciągu 2 lat pod rygorem automatycznego wykreślenia z CEIDG,
  • możliwość „rezygnacji” z dokonania wpisu do CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej,
  • uproszczenie procedur przed CEIDG (urealnienie jednego okienka),
  • możliwość automatycznego wykreślania z CEIDG,
  • zniesienie opłaty z tytułu udostępniania danych CEIDG,
  • dodatkowe funkcje i dane podlegające wpisowi.

Obowiązek zgłoszenia PESEL

Każdy przedsiębiorca obowiązany jest do zgłoszenia do CEIDG swojego numeru PESEL. Obowiązek ten dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy są już wpisani do bazy CEIDG (bez zgłoszenia numeru PESEL), a nie tylko nowych. Termin na zgłoszenie PESEL upływa z dniem 19 maja 2018 roku. W razie niedochowania tego obowiązku przedsiębiorca winien liczyć się z sankcją w postaci automatycznego wykreślenia z bazy CEIDG.

Możliwość „rezygnacji”

Art. 29a usdg wprowadził możliwość „rezygnacji” z wpisu działalności gospodarczej do CEIDG. Taka możliwość istnieje w przypadku gdy przyszły przedsiębiorca najpóźniej do końca dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej złoży wniosek z informacją o nierozpoczęciu tej działalności. W tym przypadku, wpis do CEIDG nie zostanie opublikowany w dniu planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Uproszczenie procedur przed CEIDG

Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie prawdziwego jednego okienka w ramach CEIDG. Zmiana zacznie obowiązywać od 20 maja 2017 roku i pozwoli na uniknięcie wizyt w ZUS. Przedsiębiorca będzie mógł dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jak również zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny w ZUS poprzez CEIDG.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność regulowaną po dokonaniu wykreślenia z CEIDG nie musza składać dodatkowego wniosku do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej o wykreślenie z tego rejestru. Wykreślenia dokona organ prowadzący rejestr działalności regulowanej po otrzymaniu informacji z CEIDG.

Możliwość automatycznego wykreślania

Nowelizacja wprowadziła mechanizm automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Powyższa zmiana przyczyni się do zmniejszenia liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu. Dodatkowo, po wejściu w życie nowelizacji wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG odbywa się poprzez czynność materialno-techniczną a nie jak dotychczas decyzje administracyjną, co z kolei uniemożliwi złożenie odwołania od decyzji.

Automatycznie z CEIDG (bez możliwości odwołania) zostanie wykreślona zawieszona firma, jeżeli przedsiębiorca nie zdążę przed upływem 24 miesięcy zawieszenia złożyć wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowelizacją, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG jest możliwe w przypadku braku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG.

Minister Rozwoju z urzędu może wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu.

Dodatkowo, zgodnie z art. 34, ust. 4-8 usdg automatyczne wykreślenie, będzie także miało miejsce:

  • w sytuacji, gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  • po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

Zniesienie opłaty z tytułu udostępniania danych CEIDG.

Nowelizacja prowadziła zmiany dotyczące opłaty z tytułu udostępnienia danych CEIDG. Zgodnie z treścią art. 39 usdg dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniania, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2 tj. przez stronę internetową CEIDG, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostepnienia tych danych.

Dodatkowe funkcje i dane podlegające wpisowi

Nowelizacja wprowadza do katalogu danych podlegających wpisowi numer telefonu przedsiębiorcy (o ujawnieniu zdecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacji odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego.

W CEIDG udostępniona zostanie także nowa funkcjonalność polegająca na potwierdzaniu danych osobowych przedsiębiorcy, np. na potrzeby potwierdzania danych przedsiębiorcy przez instytucje finansowe.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys