Okresy zamknięte – zmiany w przepisach prawa

01.10.2009 Publikacje

W dniu 21 października 2009 r. wchodzi w życie „duża” nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jedna ze zmian dotyczyć będzie zakazów związanych z okresami zamkniętymi.
Dotychczas obowiązujące przepisy zabraniały w czasie trwania okresu zamkniętego dokonywania przez osoby określone w art. 156 ust 1 pkt 1 lit a ustawy, tzw. „insiderów”, jakichkolwiek transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe spółki publicznej. Powyższy zakaz dotyczył także transakcji, które w drodze ustawowego wyjątku nie stanowią wykorzystania informacji poufnej, jak np. nabywanie akcji w wykonaniu umowy zobowiązującej do ich nabycia zawartej z data pewną przed uzyskaniem informacji poufnej.

Nowelizacja łagodzi rygoryzm powyższych przepisów i wprowadza szereg wyjątków od zakazu dokonywania określonych transakcji w okresie zamkniętym. Wyjątki dotyczą czynności dokonywanych:

  1. przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu „insider” zlecił zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
  2. w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,
  3. w wyniku złożenia przez „insidera” zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,
  4. w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez „insidera” wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,
  5. w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru,
  6. w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Kolejną zmianą jest przepis, zgodnie z którym „insiderzy” nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

Przepis ten poszerzy zakres dotychczas obowiązującej regulacji związanej z okresami zamkniętymi i obejmie zakazem samą spółkę publiczną. Oznacza to, iż w czasie trwania okresu zamkniętego, spółka publiczna nie będzie mogła być stroną umów inwestycyjnych bądź negocjacji, których przedmiotem będzie zbycie lub nabycie akcji, praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych tej spółki.

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!