Opóźnienie podania do wiadomości publicznej informacji poufnej

14.10.2020 Publikacje

Ostatnia już publikacja z cyklu dotyczącego raportu ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) w sprawie rewizji Rozporządzenia MAR odnosi się do wniosków dotyczących instytucji opóźnienia przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej. Analiza będzie dotyczyć jedynie emitentów, bez wniosków co do szczególnego trybu zastrzeżonego dla instytucji kredytowych lub finansowych. ESMA skupiła się głównie na stwierdzeniu czy warunki dotyczące opóźnienia są zrozumiałe oraz czy konieczne jest wprowadzenie nowych obowiązków takich jak złożenie dodatkowego powiadomienia czy posiadanie odrębnych procedur.

Obecnie definicja informacji poufnej nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy jej zastosowaniem w przypadku stwierdzania dokonania nadużyć na rynku, a obowiązkiem podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. Należy podkreślić, że informacja poufna może przechodzić różne poziomy dojrzałości i precyzji w całym swoim cyklu życia i w konsekwencji można argumentować, że w pewnych sytuacjach informacje poufne są wystarczająco dojrzałe, aby być przedmiotem nadużyć na rynku, ale niewystarczająco dojrzałe, aby mogły zostać podane do wiadomości publicznej. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją przez emitentów jest mechanizm opóźniania podania do wiadomości publicznej informacji poufnej ustanowiony w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR stanowi, że emitent ma obowiązek jak najszybszego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, które bezpośrednio go dotyczą. Artykuł 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR zezwala emitentom na opóźnienie podania do wiadomości publicznej, na własną odpowiedzialność, informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć uzasadnione interesy emitenta,
  • opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej,
  • emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

Ponadto art. 17 ust. 4 MAR wymaga, aby emitent poinformował właściwy organ o opóźnieniu i złożył pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia powyższych warunków, chyba że państwo członkowskie zdecydowało o przedstawianiu takich wyjaśnień na żądanie. Z takiego uprawnienia korzystają m.in. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Włochy, Luksemburg, Hiszpania czy Szwecja.

Wnioski ESMA dotyczące rewizji w tym zakresie przedstawiają się następująco:

  1. Czy treść warunków koniecznych do spełnienia w zw. z opóźnieniem jest jasna?

ESMA wskazała, że mechanizm opóźniania jest z natury rzeczy ściśle powiązany z definicją informacji poufnych. W konsekwencji wszelkie wyjaśnienia dotyczące tej definicji mają wpływ na to, kiedy informacje należy uznać za informacje poufne, a tym samym kiedy emitenci mają możliwość opóźnienia ich ujawnienia. W świetle powyższego, wytyczne, które ESMA zadeklarowała wydać w sprawie definicji informacji poufnych, powinny być również przydatne dla rozważań emitentów na temat możliwości opóźnienia ujawnienia informacji poufnych, na przykład w zakresie etapów pośrednich przedłużających się procesów czy sprawozdań finansowych.

Podczas konsultacji respondenci wskazywali na niedookreślenia w treści warunków czy różnorodność ich interpretacji, jednak ESMA stwierdziła, że głosów tych było niewiele. W konsekwencji zdecydowano, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w zakresie warunków wskazanych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Jednocześnie ESMA zgodziła się, że – podobnie jak w przypadku definicji informacji poufnych – warunki opóźniania stanowią wyzwanie interpretacyjne dla emitentów. W związku z tym, biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, ESMA rozważy zmianę swoich wytycznych w celu zapewnienia większej jasności co do warunków, które muszą zostać spełnione, aby opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnej, oraz dostarczenia dalszych praktycznych przykładów, w których ujawnienie informacji może zostać opóźnione.

Oprócz warunków określonych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, ESMA uważa również, że z uwagi na rozbieżności interpretacyjne dostrzeżone w praktyce państw członkowskich korzystne może być wyjaśnienie innych aspektów związanych z opóźnieniem, tak jak określenie co oznacza termin „niezwłocznie” oraz czym jest „plotka”, która powoduje konieczność podania do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej.

  1. Czy potrzebne są dodatkowe procedury dla identyfikacji, ujawniania i postępowania z informacjami poufnymi?

Chociaż ESMA nie zdecydowała się na dodanie samodzielnego wymogu w ramach Rozporządzenia MAR, to podkreśliła znaczenie ustanowienia takich procedur i systemów oraz monitorowania ich skuteczności z uwzględnieniem dostosowania ich do działalności i struktury emitentów. W szczególności, rozważając opóźnienie ujawnienia informacji poufnej, podstawowe znaczenie powinno mieć posiadanie rzetelnych procesów związanych z przetwarzaniem informacji poufnych i zarządzaniem nimi oraz potwierdzających występowanie warunków umożliwiających takie opóźnienie. Innymi słowy, i to jest cytat, ESMA uważa, że emitenci, którzy nie dysponują skutecznymi rozwiązaniami, systemami, procedurami lub innymi rodzajami kontroli w zakresie identyfikacji, przetwarzania i ujawniania informacji poufnych, z dużym prawdopodobieństwem naruszą obowiązek niezwłocznego ujawnienia informacji poufnych.

  1. Czy będzie konieczność przedkładania dodatkowego powiadomienia do KNF?

Podczas konsultacji respondenci wskazywali, że powiadomienie organów o informacjach poufnych, których ujawnienie było opóźnione i które następnie utraciły charakter informacji poufnych, może spowodować dalsze zamieszanie wśród emitentów i zwiększyć koszty przestrzegania przepisów. ESMA rozważyła tę kwestię, starając się znaleźć odpowiednią równowagę między możliwością korzystania przez krajowe organy z narzędzi pomagających im w wykrywaniu przypadków nadużyć na rynku a ograniczeniem obciążeń administracyjnych dla emitentów. W konsekwencji doszła do wniosku, że nie jest konieczne wprowadzenie nowego wymogu związanego z przedkładaniem takiego powiadomienia. Zdaniem ESMA działalność organów w zakresie nadzoru nad rynkiem pozwala im na zebranie niezbędnych informacji dotyczących ewentualnych przypadków wykorzystywania lub próby wykorzystywania informacji poufnych, obejmujących okres, w którym odpowiednie informacje stanowiły informacje poufne, a ich ujawnienie było opóźnione.  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

Magdalena Szeplik  

Magdalena Szeplik

managing associate, adwokat

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!