Pełnomocnicy na WZA po nowelizacji

03.08.2009 Publikacje

Obowiązująca od dnia 3 sierpnia 2009 roku nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”) wprowadza liczne zmiany dotyczące zasad ustanawiania przez akcjonariuszy pełnomocników na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej.

Ustanawianie przez akcjonariuszy pełnomocników na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej

Przepisy KSH wprowadzają ogólny zakaz ograniczania prawa akcjonariusza do ustanawiania pełnomocników na walnym zgromadzeniu oraz liczby pełnomocników. Oznacza to, że jakiekolwiek postanowienia statutów albo regulaminów walnych zgromadzeń, wprowadzające w tej materii jakiekolwiek ograniczenia, stały się z dniem 3 sierpnia 2009 roku bezskuteczne.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku.

W przypadku spółki publicznej zmieniona została także forma udzielania pełnomocnictw przez akcjonariuszy. KSH wymaga zwykłej formy pisemnej lub pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, bez wymogu opatrzenia takiego pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej wymaga zawiadomienia spółki publicznej w sposób określony przez regulamin walnego zgromadzenia, zaś w braku odpowiednich postanowień w regulaminie lub w przypadku braku regulaminu, sposób zawiadamiania powinien zostać określony przez zarząd spółki publicznej np. w formie uchwały zarządu opublikowanej na stronie internetowej bądź w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. Ponadto spółka publiczna powinna podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Członek zarządu i pracownik spółki akcyjnej jako pełnomocnicy akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Przed zmianą przepisów KSH członek zarządu oraz pracownik spółki akcyjnej nie mogli być pełnomocnikami akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach. Nowe przepisy wprowadzają w tym zakresie dość istotne zmiany, albowiem zakaz występowania przez członka zarządu oraz pracownika w roli pełnomocnika akcjonariusza na walnym zgromadzeniu nie dotyczy spółki akcyjnej będącej spółką publiczną.

KSH wprowadza jednak kilka wymogów. Po pierwsze tego rodzaju pełnomocnictwo musi mieć charakter jednorazowy, tj. może upoważniać członka zarządu lub pracownika do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Oczywiście nie wyklucza to możliwości umocowania członka zarządu lub pracownika do reprezentowania akcjonariusza na kolejnym walnym zgromadzeniu na podstawie nowego pełnomocnictwa. Tego rodzaju ograniczenie wprowadzono także dla pełnomocników akcjonariuszy, którzy są członkami rady nadzorczej albo likwidatorami spółki publicznej lub członkami organów lub pracownikami spółki lub spółdzielni zależnej od spółki publicznej. Po drugie, przepisy KSH zakazują konstruowania pełnomocnictw z możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw.

Po trzecie, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi wszelkie okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Po czwarte, pełnomocnik musi głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (na marginesie, wymóg ten jest co najmniej niejasne, gdyż sugerować może, że pełnomocnik inny niż będący członkiem zarządu lub pracownikiem spółki upoważniony jest do głosowania niezgodnie z instrukcjami).

Kolejną nowością są przepisy dotyczące głosowania przez akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Zgodnie z KSH w tej kategorii spraw akcjonariusz nie może głosować osobiście. Jednakże akcjonariusz spółki publicznej, będący jednocześnie członkiem zarządu tej spółki, będzie mógł głosować w tych sprawach jako pełnomocnik innego akcjonariusza, pod warunkiem, że zostaną spełnione opisane powyżej wymagania dotyczącego takiego rodzaju pełnomocnictwa.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys