Pracownicze plany kapitałowe – zmiana instytucji finansowej prowadzącej PPK

11.03.2019 Publikacje

Dotychczas przybliżyliśmy Państwu istotę PPK, podstawowe obowiązki związane z PPK, a także zasady rezygnacji z dokonywania wpłat. W dzisiejszym Newsletterze przedstawimy Państwu kluczowe kwestie związane ze zmianą instytucji finansowej prowadzącej PPK.

Kiedy może nastąpić zmiana PPK?

Zasadniczo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej PPK może dojść w dwóch przypadkach:

  • zmiany pracy przez uczestnika PPK,
  • zmiany instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający.

W modelu domyślnym, w przypadku zmiany pracy przez uczestnika PPK, dotychczas zgromadzone środki finansowe będą transferowane  na  rachunek  PPK  prowadzony  przez  instytucję  finansową,  z  którą  umowę  o  zarządzanie  PPK  zawarł  nowy  podmiot  zatrudniający. Analogicznie,  w  razie  zmiany  instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający (np. wypowiedzenie umowy), domyślnie dochodzi do transferu środków uczestnika na rachunek PPK  prowadzony  przez  nową  instytucję  finansową. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki.

Zmiana zatrudnienia przez uczestnika PPK

W sytuacji zmiany zatrudnienia przez uczestnika PPK, jest on obowiązany złożyć nowemu podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, w którym wskaże instytucje finansowe, z którymi umowy te zostały zawarte.

Uczestnik PPK powinien złożyć przedmiotowe oświadczenie w terminie 7 dni po upływie 10 dnia miesiąca następującego po  miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia uczestnika PPK w danym podmiocie zatrudniającym.

Kolejno podmiot zatrudniający informuje osobę zatrudnioną o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej dotychczasowych rachunkach PPK.

Osoba zatrudniona może nie wyrazić zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową w terminie 7 dni od otrzymania informacji o takim uprawnieniu. Brak zgody oznacza, że:

  • zgromadzone przez uczestnika środki finansowe pozostają na rachunku PPK dotychczasowej instytucji finansowej;
  • jedynie nowe wpłaty dokonywane będą przez podmiot zatrudniający na rachunek prowadzony przez instytucję finansową wybraną przez ten podmiot zatrudniający.

Zmiana instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający

Podmiot zatrudniający może dokonać zmiany instytucji finansowej, z którą zawiera umowę o zarządzanie (umowa powinna określać tryb rozwiązania i okresy wypowiedzenia).

Zmiana instytucji finansowej wiąże się z obowiązkiem zawarcia przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową oraz poinformowaniem tych osób o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych dotychczas na rachunkach PPK.

Osoba zatrudniona może nie wyrazić zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową w terminie 7 dni od otrzymania informacji o takim uprawnieniu. Analogicznie jak w przypadku zmiany zatrudnienia, brak zgody oznacza, że:

  • zgromadzone przez uczestnika środki finansowe pozostają na rachunku PPK dotychczasowej instytucji finansowej;
  • jedynie nowe wpłaty dokonywane będą przez podmiot zatrudniający na rachunek prowadzony przez nową instytucję finansową.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

 

Leszek Koziorowski

l.koziorowski@gessel.pl

 

Adam Kraszewski

a.kraszewski@gessel.pl

 

 

 

 

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!